Областна дирекция ,,Земеделие“- Благоевград стартира процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в Пиринско

22 юни 2022 | 14:16
0 коментара
Областна дирекция ,,Земеделие“- Благоевград стартира процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в Пиринско

От днес, 22.06.22г., в Областна дирекция ,,Земеделие“- Благоевград стартира процедура за провеждане на търг с тайно наддаване (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Благоевград за стопанската 2022/2023 година за:

- отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 стопански години, при условията и реда, определени в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ.

- отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 20 стопански години при условията и реда, определени в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ.

Обект на търга са земите от ДПФ, подробно описани в списък по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване /наем/аренда/, срок на предоставяне, начална тръжна цена.

В търга могат да участват физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията по чл. 47в, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 46-96/30.03.2022 г. на Министъра на земеделието.

Размерът на депозита за участие в търга за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от десет години е в размер 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.

Размерът на депозита за участие в търга за отглеждане на съществуващи трайни насаждения е в размер на 20 лв./дка.

Размерът на депозита за участие в търга за ползване  на имоти с начин на трайно ползване на трайни насаждения е в размер 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.

Срокът за плащане на депозита е 30 дни от датата на публикуването на заповедта във в-к ,,Струма“ - брой 141/21.06.2022 г.

Плащанията за депозит се извършват в български лева, по банков път по сметка на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград:

IBAN- BG 30 UNCR 7000 33197136 59

BIC: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк-клон Благоевград

 

Необходими документи за участие в търга:

 

За физически лица

 

1. Заявление – оферта за участие по образец, част от тръжната документация – за всеки имот поотделно, с предложена цена в цели левове на декар;

2. Банково бордеро за внесен депозит – за всеки имот поотделно, по следната сметка в:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - БЛАГОЕВГРАД

IBAN: BG30UNCR70003319713659

BIC код на банката: UNCRBGSF

Основание: депозит за участие в търг за имот № ............... в землището на ...............;

С оглед прецизната и бърза обработка на тръжните документи при провеждане на тръжната сесия, следва банковото бордеро за внесен депозит да бъде окомплектовано към заявлението оферта за съответния имот.

3. Декларация по чл.47з, ал.1, т.6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и за физическите лица - по образец от тръжната документация, в оригинал;

4. Декларация за информираност по отношение на обработка на лични данни;

Документ за самоличност на заявителя се представя на комисията в деня на провеждане на търга /тръжна сесия/. Нотариално заверено пълномощно, се представяна комисията в деня на провеждането на търга, ако лицето участва в търга чрез пълномощник, като упълномощеното лице се легитимира пред тръжната комисия с документ за самоличност.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни,  ОД „Земеделие” – Благоевград, като администратор на лични данни, спазва Правилата за информираност на субектите на лични данни и одобрената политиката при обработването на личните данни. В тази вр. информираме участниците в търга – физически лица, че предоставянето на копие от документ за самоличност е нормативно установено условие за участие в търга съгл. чл. 47з, ал. 1, т. 7 от ППЗСПЗЗ.  Обработката на лични данни чрез снемането им от документите за самоличност е с цел да се идентифицира участника в търга - физическо лице в съответствие с нормативно установените за това изисквания и съгласно нормативно установените срокове.

    Тръжните документи се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград, с  указанието „ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ“.

 

За еднолични търговци, юридически лица и кооперации

 

1. Заявление – оферта за участие по образец, част от тръжната документация – за всеки имот поотделно, с предложена цена в цели левове на декар;

2. Банково бордеро за внесен депозит – за всеки имот поотделно, по следната сметка в:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – БЛАГОЕВГРАД

IBAN: BG30UNCR70003319713659

BIC код на банката: UNCRBGSF

Основание: депозит за участие в търг за имот № ............... в землището на ...............;

3.  Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;

4. Декларация по чл.47з, ал.1, т.6,  9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и  за кооперации, ЕТ и юридически лица - по образец от тръжната документация, в оригинал;

5. Декларация за информираност по отношение на обработка на лични данни;

6. Копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник, заверено от пълномощника – представя се в деня на търга!

Оригиналът на пълномощното се представя на комисията в деня на провеждането на търга, като упълномощеното лице се легитимира пред тръжната комисия с документ за  самоличност.

       Тръжните документи се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна  дирекция „Земеделие”  - гр. Благоевград, с указанието  „ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ”.

 

В А Ж Н О !

- Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят заявление-оферта, банково бордеро за внесен депозит и декларация за оглед за всеки имот поотделно.

- Нотариално завереното пълномощно се представя на комисията в деня на провеждането на търга (тръжната сесия).

- Предложената в заявлението-оферта цена (в цели левове на декар) трябва да бъде изписана с цифри и с думи за всеки номер имот - обект на търга. При различие е валидно изписването с думи. 

- Участниците в търга нямат право да подават повече от една оферта за един имот, както и да правят допълнения и изменения в подадените оферти.

 

Документите се подават в Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, град Благоевград,  ул. „Васил Коритаров” № 2, ет. 1, стая 107, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в срок от 30 дни, считано от 22.06.2022 година до 21.07.2022 година                 (включително). Следва да се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областната дирекция "Земеделие" с указанието "за участие в търг". Информация за земите – обект на търга, се излага в Областна дирекция „Земеделие” Благоевград и в Общинските служби по земеделие – за земите, обект на търга на територията на съответната община.

Търгът ще се проведе в Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, с адрес: град Благоевград, ул. “Васил Коритаров” №2, ет.1, на 28.07.2022 година от 10:00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

В случаите на чл. 47л от ППЗСПЗЗ, стъпката на наддаването е в размер на един лев от предложената от кандидатите цена. Когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Предложената в заявлението-оферта цена (в цели левове на декар) трябва да бъде изписана с цифри и с думи за всеки номер имот - обект на търга. При различие е валидно изписването с думи. Участниците в търга нямат право да подават повече от една оферта за един имот, както и да правят допълнения и изменения в подадените оферти.

За всеки имот се кандидатства с отделно заявление-оферта, комплектовано с необходимите документи и се предоставя в Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград в отделен плик.

Документи за участие, представени след изтичането на определения срок или в незапечатан или прозрачен плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат.

Сключването на договор за аренда за ползване на обявените земеделски земи от ДПФ, не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

На видно място в сградата на Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград, както и на официалната интернет страница на дирекцията, са изложени условията, сроковете и реда за плащане.


Добавете Вашия коментар!