2620 дела са разгледани в Окръжен съд Благоевград през 2019 г.

02 юли 2020 | 14:07
0 коментара
2620 дела са разгледани в Окръжен съд Благоевград през 2019 г.

Окръжен съд-Благоевград е сред най-натоварените съдилища в страната. 

Новопостъпилите дела за 2019 година са 2620, като 2511 от тях са завършени. 1250 от новопостъпленията са граждански дела, 1155 – наказателни, 213 са търговски, 2 - фирмени дела. Това става ясно от анализа на натовареността на съдилищата през 2019 г., изготвен съгласно чл. 30, ал. 5, т. 12 от Закона за съдебната власт. Той е изготвен въз основа на информацията в обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за 2019 г., като не разглежда натовареността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, които се отчитат със самостоятелно изготвени годишни доклади.

В анализа се констатира, че натовареността в Окръжен съд – Благоевград е над средната за нивото на съдилищата, които се намират в големите областни центрове с по-развити социално-икономически отношения, и включващи в съдебния район повече районни съдилища.

В общата натовареност на съдиите в окръжните съдилища за 2019 година, Окръжен съд – Благоевград се нарежда сред първите четири окръжни съдилища, като на 26 щатни съдии в Окръжния съд за разглеждане на месец се падат по 10.16 дела, като 8.05 от тях са свършените месечно. Натовареността на гражданските и търговски съдии в гражданското отделение е много по-висока от средната за нивото, като Окръжен съд – Благоевград се нарежда на четвърто място след Софийски градски съд, Окръжен съд – Стара Загора и Окръжен съд –Велико Търново.

Средната месечна натовареност на един съдия по брой на постъпили дела е 9,44 %. По брой на разгледани дела 12,07%, а по брой на свършени дела  - 8,79%.

Основните показатели, характеризиращи дейността и определящи натовареността на съдилищата за 2019 г., отчитат броя на висящите дела в началото на периода, които за Окръжен съд  - Благоевград са 551.

В разглеждания период се запазва високият дял на приключените с решение дела, като 1968 или 78% от тях, са свършени в срок до 3 месеца. Броят решени по същество дела е 2089.  Прекратените дела са  422,  а висящите дела в края на периода – 660. Броят на обжалваните и протестирани дела е 453. В рамките на отчетния период в Окръжен съд – Благоевград са постъпили 142 броя искания за СРС, на 141 от тях са дадени разрешения , 1 брой пълен отказ и 4 частични отказа.


Добавете Вашия коментар!