Становище на КНСБ Благоевград по бюджетите на общините в област Благоевград

26 февруари 2021 | 10:31
0 коментара
Становище на КНСБ Благоевград по бюджетите на общините в област Благоевград

В Закона за държавния бюджет на РБ за 2021г.са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 г., като за община Благоевград, те са следните:

1.Община Благоевград - основни бюджетни взаимоотношения в размер на 54 811,2 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 52 096,7 хил. лв., обща изравнителна субсидия 811,9 хил. лв., за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 387,3 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 515,3 хил. лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности за община Благоевград за 2021г. спрямо 2020г. са  с 8 035,1 млн. лв. повече средства за делегирани държавни дейности или имаме 18,24% ръст.

За останалите 13 общини в регион Благоевград също имаме увеличение на средствата за ДДД в размери приблизително между 16% и 23% както следва:

2.Община Банско - 20,04% ръст;

3.Община Белица - 18,04% ръст;

4.Община Гоце Делчев -  18,49% ръст;

5.Община Гърмен -  18,13% ръст;

6.Община Кресна - 20,49% ръст;

7.Община Петрич - 18,84% ръст;

8.Община Разлог -15,78% ръст;

9.Община Сандански - 21.22% ръст;

10.Община Сатовча -  12,82% ръст.

11.Община Симитли -   22,05% ръст.

12.Община Струмяни -22,82% ръст.

13.Община Хаджидимово - 16,24% ръст.

14.Община Якоруда -  17,55% ръст.

 

            Продължава увеличението на общата субсидия за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“. През 2020 год. средствата бяха в размер на 32 195,9 млн. лв. , а през 2021год. те са 36 970,2 хил. лв. , което е с 4 774,3 млн. лв. повече или 14,83% ръст.

По информация и данни от РУО Благоевград: „От общо 120 училища на територията на област Благоевград до края на миналата седмица бяха подадени заявления от 107 училища, т.е. 90% .Всички са увеличили заплатите на педагогическите специалисти с най-малко 15%, като най-често увеличението е 16%.Заплатите на непедагогическия персонал също са увеличени най-малко с 10% като навсякъде са достигнати минимални работни заплати за длъжността.“

До нас не е достигнала информация , че поради недостиг на средства в конкретно училище от областта ще имат проблем с изплащането на РЗ.

Освен това в училищата  са изплатени средства за ДМС съобразно средствата от делегираните бюджети и възможностите на училището в размери от 700 до 1000лв.

Но въпреки това има училища, които са генерирали бих казала огромни преходни остатъци , в размер над 100 000 лв. Не всички разбира се , има училища с преходни остатъци в размер на 1000 лв. , на 4 000 лв., което е нормално и допустимо. Но има и такива със 100 000 лв. натрупани в годините. Нашата позиция е, че това са пари на хората и че е редно те да стигнат до тях. Така, че там където има средства ще настояваме заплатите да бъдат увеличени с повече от 15%, защото това е минимума и да не държат хората на прага на този минимум.

В понеделник тази седмица на 22.02.2021г. се прие формулата за образованието по дейности , която се изготвя от общинската администрация, съгласувано със синдикатите и се утвърждава от кмета. В Благоевград, тя е изчистена без допълнителни компоненти, предвиден е резерв за 2021 г. в размер на 0,45% или това е около 100 000 лв.

По отношение на  детските градини в община Благоевград общата стойност на трансферите от държавния бюджет за дейност ДГ за 2020 г. е 8 851 143 лв.За2021 г. община Благоевград ще получи от държавата за ДГ средства в размер на 9 168 189 лв. Преходен остатък за 2021г е 644 400 лв. и са изплатени средства за ДМС в размер на три плащания по 50 лв. в рамките на 2020г., там също има преходен остатък, който ще следим как и за какво ще бъде изразходван през тази година.

На базата на тези приходи , ние подготвихме и внесохме проект за ОКТД за системата на предучилищното и училищното образование и очакваме стартирането на преговорите в началото на месец март. Направили сме наши предварителни разчети и смятаме, че можем да договорим още малко увеличение на РЗ .

Това , което успяхме да направим за ПВ в ДГ е валидирането на техните знания и умения през ЦПО към КНСБ и със съдействието на Директорите на ДГ и областния координатор на СБУ, което доведе до увеличение на Работните им заплати с 60 лв.

Така че, за помощник- възпитателите с квалификация в ДГ успяхме да договорим с Кмета на община Благоевград по-високи РЗ от тези без квалификация:

ПВ с квалификация – 740 лв.
ПВ без квалификация – 704 лв.

 

За всички останали делегирани дейности са разчетени средства за увеличение с 10 на сто на работните заплати. Работещите в ДУЗ вече получиха новите си работни заплати за месец януари 2021г. и те са увеличени с 10 % на всички.

            Субсидията за ДДД по здравеопазване през 2021г. е в размер на 4,3 млн. лв. , докато през 2020г.беше в размер на 3,3 млн. лв. , което е с 1,0 млн. лв. повече или ръст с 32.4%.Тук се финансират разходи за заплати и осигуровки за персонала в дейностите детска ясла, здравен кабинет, детска кухня и здравни медиатори, както и издръжка за ЗК в училищата.

           

За функция Здравеопазване - РЗ са увеличени  от 01.01.2021 г. както следва:

ØДетски ясли Благоевград с 10% на всички длъжности, работещи в структурите.

Медицинските специалисти по здравни грижи от 01.01.2021г. са с основни работни заплати от 1100 лв.

Педагог в ДЯ – 1 155 лв.

Детегледачка – 825 лв.

За същите договорихме увеличение на РЗ и от 01.08.2020г от 900 лв. на 1000 лв. , когато за функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ общините, за 2020 година, с РМС, считано от 1.08.20 г., получиха допълнителни трансфери по бюджетите си за увеличение на доходите на персонала, което е прецедент, в една година два пъти бяха увеличени ЕРС за тези две функции. Това даде възможност за постигане на един сериозен ръст на доходите.

За функция Здравеопазване, също сме входирали ОКТД и очакваме стартирането на преговорите.

ДМС в края на 2020 г. не бе изплатено, макар че има преходен остатък в размер на 226 267 лв.  ще следим за какво ще бъде изразходван този преходен остатък през 2021г. , тъй като това са целеви средства за РЗ.

Връщайки се в годините назад този преходен остатък наистина е бил използван за увеличение на РЗ.

За специализираните институции, предоставящи социални услуги са предвидени 4,8 млн. лв. от ЦБ за 2021год.Същите за 2020 год. бяха3.5 млн. лв., което е с 35% повече. Финансират се домове за пълнолетни лица с увреждания, дневни центрове за стари хора, защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип, преходно жилище , временно настаняване и др.

Дейност Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело.

            През 2021 год. за ДДД по Култура са предвидени 2,0 млн. лв. През 2020г. са били 1,9 млн. лв. или имаме ръст с 9,7%.Те включват финансиране на РИМ, Регионална библиотека и читалище.

РИМ Благоевград – договорено 10% от 01.01.2021г. увеличение на РЗ за всички служители. Получено ДМС в размер на една РЗ м. октомври и още една м. декември 2020г.
Регионална Библиотека – 10% увеличение от 01.01.2021г. на всички. Получено ДМС в размер на половин РЗ м. декември 2020г.

 

            Целевата субсидия на капиталови разходи от ЦБ за 2021г. е 1 515,3 млн. лв. , а за 2020г. – 1 348,0 млн. лв. , с 167 300 лв. повече или с 12,4 % ръст.

За планирането на инвестиционните разходи се взимат под внимание освен целевата субсидия на капиталовите разходи от ЦБ, още: постъпления от продажба на общински нефинансови активи; преходен остатък от предходната година; местни приходи, дарения, помощи; общински дълг; оперативни програми(ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“ и др.).

 

За останалите 13 общини относно функция „Образование“ както казах заплатите са увеличени като навсякъде е спазено договорения размер в отрасловия КТД и Наредба 4 на МОН за нормиране и заплащане на труда.

2.Община Банско

Функция Здравеопазване – договорено 10% увеличение на ОРЗ от 01.01.2021г.

Не е изплащано ДМС.

 

3.Община Белица

Ø Функция Здравеопазване – в момента РЗ са 800 лв. , водим преговори и имаме уверения, че от 01.01.2021г. РЗ ще достигнат 900 лв. Планирани са средства за 2021г.Преходният остатък е 13 000 лв. Не е изплащано ДМС.

 

4.Община Гоце Делчев

Øфункция Здравеопазване – От 01.01.2021г. РЗ са увеличени със 105 лв. от 1005 лв. на 1 110 лв. ДМС е изплатено през м. декември 2020г. в размер на 500 лв

5.Община Гърмен

Øфункция Здравеопазване – РЗ са увеличени с 16% от 01.01.2021г. РЗ са в размер на     1 000 лв.  за медицинските сестри в ДУЗ.

6.Община Кресна

Øфункция Здравеопазване – РЗ са в размер на 900 лв.  за медицинските сестри в ДУЗ.

7.Община Петрич

ØДетски ясли и ДУЗ водим преговори за увеличение на РЗ и сме договорили от 01.01.2021г. 950 лв. През месец август за медицинските специалисти успяхме да договорим 860 лв.  Получили са ДМС в размер на 450лв. през м. декември 2020г.

8.Община Разлог

ØФункция здравеопазване: на медицинските специалисти РЗ са увеличени от 01.01.2021г. с 18% и достигнаха размер на 1136лв.

Получили са ДМС м. декември 2020г. в размер на 600 лв.

9.Община Сандански

 

За функция Здравеопазване община Сандански сме договорили увеличение от 01.01.2021г. както следва:

Детски ясли Сандански РЗ на медицинските специалисти са в размер на 1098 лв.

Не е изплатено ДМС в края на 2020 г.

ЗК Сандански водим преговори. В момента РЗ са 890 лв. Средствата за РЗ не достигат поради демографския проблем и намаляването на броя на децата.

 

10.Община Симитли

Øфункция Здравеопазване – РЗ са увеличени , достигнатия размер е 950 лв. за ЗК и ДДЯ.

11.Община Сатовча

Øфункция Здравеопазване – РЗ са  в размер на 880 лв. за ЗК и ДДЯ.Очакваме информация.

12.Община Струмяни

Øфункция Здравеопазване – РЗ са  в размер на 750 лв. за ЗК и ДДЯ Очакваме информация.

13.Община Хаджидимово

Øфункция Здравеопазване – РЗ са  в размер на 750 лв. за ЗК и ДДЯ –очакваме информация

14.Община Якоруда

Øфункция Здравеопазване – РЗ са  увеличени в размер на 850 лв. за ЗК и ДДЯ.

Има недостиг на средства за РЗ. Не е изплащано ДМС.

Всички бюджети на общините в регион Благоевград  са съставени и внесени в Общинските съвети за приемане. До момента са приети само в община Разлог, Хаджидимово и Якоруда и банско.

Различните дейности още не са получили бюджетите си, защото не са приети общинските бюджети за 2021 , но до 28.02.2021г. би трябвало окончателно да ги получат.


Добавете Вашия коментар!

АНКЕТА

Одобрявате ли връщането на маските заради Ковид вълната?