Областна дирекция ,,Земеделие " Благоевград съвместно с Министерство на земеделието организира работна среща в община Петрич

24 юни 2022 | 18:20
0 коментара
Областна дирекция  ,,Земеделие " Благоевград съвместно с Министерство на земеделието организира работна среща в община Петрич

Днес по инициатива на Областна дирекция ,,Земеделие " Благоевград съвместно с Министерство на земеделието се организира работна среща в община Петрич

Директорът на Областна дирекция ,,Земеделие " Благоевград г-жа Мария Захова, Директорът на Главна дирекция ,,Земеделие и регионална политика" - г-н Николай Маринов, г-жа Лилия Стоянова, началник отдел “Поземлени отношения и комасация” в Министерство на земеделието проведоха работна среща със служители от 14-те Общински служби по земеделие в община Петрич.

Темата на срещата са предстоящите процедури за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, които се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2022/2023 година, по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Министерството разясни необходимите документи и стъпки, които трябва да бъдат предприети, с оглед предстоящите дейности в Общинските служби по земеделие, с цел улеснение на земеделците. Изготвянето на споразумение е сложен и продължителен процес, чието успешно реализиране изисква набор от документи и прецизност в администрацията.

Споразумението се изготвя на основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ или чл. 37ж, ал. 3 от ЗСПЗЗ и се сключва и актуализира всяка година до 30 август за следващата стопанска година по смисъла на ал. 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници.

Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище. За да се извърши успешно едно споразумение е необходимо всички собственици или ползватели да: – имат подадени Декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение в срок до 31 юли на текущата година; – са съгласни съответният консултант да изготви споразумението; – са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 7, по чл. 34, ал. 12 и чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ за земите по ал. 3, т. 2 от същия закон за предходните стопански години, задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от същия закон; – нямат данъчни задължения; – нямат задължения към Държавен фонд „Земеделие“; – приложат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от същия закон за предходните стопански години, както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд. В дискусията се включиха Главният директор на ГД ,,Аграрно развитие " - г-н Божидар Йосифов, директор дирекция ,,АПФСДЧР" - г-н Владимир Хаджийски и Главния секретар на ОДЗ Благоевград- г-жа Светлана Христова.

От понеделник, 27 юни 2022г. започват срещите със земеделските стопани, собствениците и ползвателите на земеделски земи и кметовете на населени места, съгласно изготвен график, който е публикуван на сайта на Областна дирекция,,Земеделие" Благоевград, на информационните табла на общинските служби и съответните кметства по населени места.

В заключение на срещата г-жа Мария Захова благодари на всички присъстващи и заяви, че ще продължи да бъде в пряк диалог с всички заинтересовани лица в региона, желаещи да участват в предстоящата кампания по изготвяне на споразумения.

Областна дирекция  ,,Земеделие " Благоевград съвместно с Министерство на земеделието организира работна среща в община Петрич снимка 1Областна дирекция  ,,Земеделие " Благоевград съвместно с Министерство на земеделието организира работна среща в община Петрич снимка 2

Добавете Вашия коментар!

АНКЕТА

Одобрявате ли връщането на маските заради Ковид вълната?