15 милиона от данъци в Община - Благоевград

12 август 2022 | 15:06
0 коментара
15 милиона от данъци в Община - Благоевград

В ОбС-Благоевград обсъдиха публично годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма и сметките от ЕС.

Представянето направи председателят Радослав Тасков. Дадена бе информация по Закона за публичните финанси и отправяне на въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2021 година.

От доклада става ясно, че собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 27,30 процента, при средно за страната 31,62 процента.

По този този показател изпълнението е с над на сто по-ниско от средното за страната, което отново подкрепя твърдението, че Община Благоевград поддържа прекалено ниски нива на данъците и таксите за битови отпадъци, както и за административни и технически услуги, които отдавна не отговарят, както на разходите, които трябва да се финансират с тях, така и на доходите на населението, изтъкна Тасков.

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е 36,3 процента. Дългът е намалял с 21,7 на сто.

Община Благоевград е приключила 2021 година с просрочени задължения в размер на 6,6%, което е с 3,7 % повече от 2020 година. Причината за драстичното повишаване на този показател са дължимите отчисления по ЗУО за периода 2011-2017 година, които към 30.06.2021 година са отразени като просрочени задължения.

Общият им размер към 31 декември е 5 100 000 лева. Останалите просрочени задължения са в размер на 2,3 милиона лева, което представлява приблизително 3% от размера на разходите в годишен аспект и показва запазване на достигнатото ниво от 2020 година. За страната просрочените задължения по общинските бюджети са средно 1,4%, което е с 0,4% по-малко от 2020 година.

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 4,8% , и е с 0,7% по-малко от 2020 година.
Максималния размер на тези задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните финанси, не може да надвишава 15%. Както е видно, Общината е спазила ограничението на закона. Този показател сочи за финансова политика, ограничаваща поемане на задължения за разходи, които не са обезпечени с очаквани приходи. За страната този показател е средно 5,2%.

Обобщено бе, че общият размер на приходите по отчет за 2021 година е в размер на 95 518 940 лева, в това число местни приходи – 33 188 426 лева и държавни 62 330 514 лева.

Общият размер на приходите от местни данъци е 15 милиона лева, което е с 4,4 милиона лева повече от 2020 година. Планираните постъпления са преизпълнени с 29 процента на обща база.


Добавете Вашия коментар!