По проект: Община Благоевград подписа договор за над 26 млн.лв

26 май 2020 | 18:24
0 коментара
По проект: Община Благоевград подписа договор за над 26 млн.лв

Община Благоевград подписа договор за изпълнение на пълен инженеринг във връзка с проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, по административен договор № BG16M1OP002-2.004-0001-C01, по Оперативна програма ,,Околна среда“ 2014-2020 г.
Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на 1 090 календарни дни. Цената за изпълнение на Договора е в размер на 26 666 000,00 лв. без ДДС. Средствата са осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма.
Договорът с предмет ,,Пълен инженеринг – Проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за суха метанизация с тунелно компростиране и когенерационен модул на разделно събрани биоразградими отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала“, е сключен с ДЗЗД “БАЛКАНИКА БИОГАЗ“.
Кметът инж. Румен Томов обяви, че приоритет е развитието на Благоевград като екологично чист град. За подобряване качеството на живот на жителите на града, Общината изпълнява конкретни мерки, една от тях е изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Технологията, която ще бъде използвана за обработване и третиране на биоразградимите отпадъци ще бъде безопасна за околната среда.


Добавете Вашия коментар!