Кмет и зам.-министър прерязаха лентата на обновена жилищна сграда в Разлог

07 септември 2018 | 16:48
2 коментара
Кмет и зам.-министър прерязаха лентата на обновена жилищна сграда в Разлог

Честта да прережат трикольорната лента имаха и д-р Емил Тончев – народен представител в 44-то Народно събрание на Република България и д-р Мария Копанарова – председател на ОбС-Разлог.

Многофамилната жилищна сграда се намира на ул. „Георги Бенковски” № 1 в град Разлог и е обновена по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – втора група” (СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1)“.
На тържествената церемония по рязане на лентата присъстваха представители на сдруженията на собствениците на блоковете по проекта, представители на фирмите изпълнители, ръководството на Община Разлог, служители на общинска администрация – Разлог, жители и гости на града.

Основна цел на проекта е да се достигне по-висок клас на енергопотребление във всяка една от многофамилните жилищни сгради, да бъдат намалени разходите за енергийно потребление и емисиите на парникови газове в Разлог. Очаква се да се осигури по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.
По проекта са изпълняват строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, осигурена е и достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Общата стойност на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03 по проекта е в размер на 1 297 408.59 лв., от които европейското съфинансиране е 1 099 998.19 лв., националното съфинансиране е 194 117.33 лв., собственото финансиране е 3293.07 лв.
Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - втора група“ (СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1), Договор № BG16RFOP001-2.001-0117-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“


Hh публикува:
07 септември 2018 | 17:50
Kopanarowata oprawi le si zybite gledam Uhilila se si bokluci
Епидемия публикува:
07 септември 2018 | 17:14
Бойко Борисов ви зарази с тези лентички.Сега каквото и да стане,където и да стане- вред се подреждат "селските големци" да ги снимат и да си отрежат част от лентичката,та да не са по-назад от "вожда" си.Вождът ще си замине,но лентичките-НЕ!

Добавете Вашия коментар!