Все по-близо сме до изграждането на ГКПП "Струмяни-Берово"

14 Юни 2023 | 07:58
0 коментара
Общество
Благоевград
Все по-близо сме до изграждането на ГКПП Струмяни-Берово
В периода 08-09 юни 2023 в гр. Берово, Република Северна Македония се проведе шестата среща на Съвместната експертна комисия, съгласно Решение на Министерски съвет №114/07.03.2022 г. за нов общ международен граничен контролно-пропускателен пункт, който ще свързва община Струмяни на територията на Република България и община Берово на територията на Република Северна Македония.

На срещата присъстваха областният управител на област Благоевград – Стоян Христов и главният експерт от Областна администрация Благоевград – Красимира Крумова, които представиха концепцията за изграждане на комплексната инфраструктура на ГКПП Струмяни - Берово за територията на Република България.

Бяха обсъдени разполагането на основните сгради и функциите им, приложимите законови процедури по проектиране, строителство, оценяване на въздействието върху околната среда, биоразнообразието и защитените зони, както и съответствието с утвърдените природозащитни цели за опазване на защитена зона "Кресна – Илинденци“ от мрежата "Натура 2000“.

Докладван беше статусът на изработката на проектната документация за изграждането на пътя от ГКПП Струмяни - Берово до изградената пътна мрежа в Република България.

Възложител на проектирането и изграждането на довеждащия до новия граничен пункт път е Агенция "Пътна инфраструктура". Към момента има разработени идейни варианти на трасето и е стартирана процедура по Закона за опазване на околната среда.

Проектът "Подготвителни дейности за изграждане/рехабилитация на нов ГКПП Струмяни – Берово“ предвижда: Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на граничната инфраструктура;

Изработване на Подробен устройствен план - парцеларни планове за елементите на линейната инженерна инфраструктура и Изготвяне на остойностен инвестиционен проект за сградите и съоръженията на граничната зона във фаза "идеен проект“, съобщават от Областната администрация. 

Бюджетът е 111 000 евро, а срокът за изпълнението на подготвителните дейности е 07 юли 2023 г.

Финансирането се осигурява от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България - Северна Македония 2014-2020, Приоритетна ос 4 "Техническа помощ“.

Основната цел на подготвителните дейности е да дадат основата за същинското проектиране и изграждане на новия граничен пункт и за подготовката на стратегическото проектно предложение, което трябва да бъде изготвено до края на месец юли 2023 г.

Добавете Вашия коментар

TOP