Свикват заседание на Общински съвет Благоевград

21 Ноември 2023 | 17:06
0 коментара
Общество
Благоевград
Свикват заседание на Общински съвет Благоевград

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 24 ноември 2023 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

                             
2. 
Избор на съдебни заседатели за Районен съд Благоевград.

Докл. –  Давид Петров – Председател на временна комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд Благоевград
 

3.Определяне делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

 
4. 
Предложение № 60-00-535/08.11.2023 г., от Анита Коцелова – ВрИД Кмет на Община Благоевград съгласно Решение № 522 по Протокол № 13/16.10.2023 година на Общински съвет Благоевград, относно прекратяване на Договор за възлагана управлението на „Общински футболен клуб „ПИРИН“ ЕООД, с № 570-ЧР-Д/15.09.2023 година.

Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

 
5
. Предложение № 60-00-536/08.11.2023 г., от Анита Коцелова – ВрИД Кмет на Община Благоевград съгласно Решение № 522 по Протокол № 13/16.10.2023 година на Общински съвет Благоевград, относно прекратяване на Договор за възлагане управлението на „ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ – БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД, с № 149-ЧР-Д/22.05.2023 година.

 Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

 

 6. Доклад относно изпълнението на бюджета и средствата от ЕС към началото на мандат 2023-2027 година.

Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

 

 7.  Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.


Председател на Общински съвет Благоевград    

Добавете Вашия коментар

TOP