Продължават дейностите по изграждането на ГКПП Струмяни-Берово

13 Юни 2023 | 14:56
0 коментара
Бизнес
Благоевград
Продължават дейностите по изграждането на ГКПП Струмяни-Берово

В периода 08-09 юни 2023 в гр. Берово, Република Северна Македония се проведе шестата среща на Съвместната експертна комисия, съгласно Решение на Министерски съвет №114/07.03.2022 г. за нов общ международен граничен контролно-пропускателен пункт, който ще свързва община Струмяни на територията на Република България и община Берово на територията на Република Северна Македония.

 

На срещата присъстваха областният управител на област Благоевград – Стоян Христов и главният експерт от Областна администрация Благоевград – Красимира Крумова, които представиха концепцията за изграждане на комплексната инфраструктура на ГКПП Струмяни – Берово за територията на Република България. Бяха обсъдени разполагането на основните сгради и функциите им, приложимите законови процедури по проектиране, строителство, оценяване на въздействието върху околната среда, биоразнообразието и защитените зони, както и съответствието с утвърдените природозащитни цели за опазване на защитена зона „Кресна – Илинденци“ от мрежата „Натура 2000“.

 

Докладван беше статусът на изработката на проектната документация за изграждането на пътя от ГКПП Струмяни – Берово до изградената пътна мрежа в Република България. Възложител на проектирането и изграждането на довеждащия до новия граничен пункт път е Агенция „Пътна инфраструктура“. Към момента има разработени идейни варианти на трасето и е стартирана процедура по Закона за опазване на околната среда.

 

Проектът „Подготвителни дейности за изграждане/рехабилитация на нов ГКПП Струмяни – Берово“ предвижда: Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на граничната инфраструктура; Изработване на Подробен устройствен план – парцеларни планове за елементите на линейната инженерна инфраструктура и Изготвяне на остойностен инвестиционен проект за сградите и съоръженията на граничната зона във фаза „идеен проект“.

Бюджетът е 111 000 евро, а срокът за изпълнението на подготвителните дейности е 07 юли 2023 г. Финансирането се осигурява от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“.
Основната цел на подготвителните дейности е да дадат основата за същинското проектиране и изграждане на новия граничен пункт и за подготовката на стратегическото проектно предложение, което трябва да бъде изготвено до края на месец юли 2023 г.

Добавете Вашия коментар

TOP