Строители, брокери и сервитьори най-търсените професии в Благоевград

22 януари 2020 | 15:47
0 коментара
Строители, брокери и сервитьори най-търсените професии в Благоевград

Трудовата заетост в Благоевградска област пада, за 1 година работещите са намалели с 965 души, което е спад с 1,1%, съобщи шефката на регионалното благоевградско бюро на Националния статистически институт Емилия Илиева.

Сравнителните данни са между 2018 и 2017 г., защото за миналата година още не са обработени.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение в областта е 88 781, което представлява 3.8% от общия брой на наетите в страната. Намаление на наетите лица в сравнение с 2017 г. е регистрирано в 8 икономически дейности – най-значимо в добивна промишленост (25.5%) и преработваща промишленост (6.2%).

Увеличение се наблюдава в 11 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в строителство (9.9%), хотелиерство и ресторантьорство (7.0%) и операции с недвижими имоти (4.6%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите преработваща промишленост и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – съответно 33.2 и 11.9%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 6-о място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в столицата – 751 100, а най-малък в област Видин – 16 500.

За поредна година Благоевград остава на опашката от 28-те области в страната по средната брутна годишна работна заплата. За 2018 г. тя е 9024 лв., при 13 755 лв. средно за страната.

С най-високо средно възнаграждение е София-град – 19 026 лв., следвана от област София – 13 425 лв., и Стара Загора – 13 190 лева.

През 2017 г. заплатата на благоевградчани беше с 8,8% по-ниска, отколкото през 2018 г., и областта отново бе на последно място в страната. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 23.3%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения” – с 18.7%.

Спрямо 2017 г. средната годишна работна заплата през 2018 г. нараства в обществения сектор с 8.8%, а в частния сектор – с 8.5%.


Добавете Вашия коментар!