С нови 100 млн.лв европейски средства ще ремонтират улиците в селските райони

12 март 2018 | 11:54
0 коментара
С нови 100 млн.лв европейски средства ще ремонтират улиците в селските райони

Нови 100 милиона лева за улици в селските райони предоставя Програмата за развитие на селските райони за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Това е втори прием по тази подмярка за периода 2014-2020 г., който ще даде възможност на малките общини, които не са успели да получат финансиране при първия прием през 2016 г. да ползват европейски средства за така необходимите им строителни и ремонтни дейности на уличната инфраструктура.

Целта е да се преодолее недостига на финансиране от собствените бюджети за подобен род инвестиции, което пречи за икономическото развитие на селските райони,  задълбочава социалното неравенство, води до влошаване на качеството на живот и до масово напускане на населението на родните им места.

С предоставените безвъзмездно средства, общините в региона ще могат да покрият всичките си разходи не само по самите строително-монтажни работи, но и за необходимите предварителни разходи за изготвяне на архитектурни и технически проекти. 

Ще се подпомагат само проекти, които съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, включени са в одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие, както и такива, за които са проведени всички необходими съгласувателни процедури.

Стойността на отделния проект не може да надхвърля 600 000 евро, като всички разходи на една община по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да бъде повече от  10 000 000 евро.

Приоритетни ще бъдат проектите, които се реализират на територията на община с високо ниво на безработица, които ще осигурят директна транспортна свързаност на населеното място с по-висок клас път, както и проекти, от които ще се възползва по-голям брой население от повече населени места в общината.

Крайният срок за кандидатстване е 09.07.2018 г.

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение през общата за всички Оперативни програми система ИСУН с квалифициран електронен подпис (КЕП). Това не само ще улесни бенефициентите, но ще даде възможност и за по-голяма публичност, и по-добър контрол върху разходването на публичните средства. 

ОИЦ – Благоевград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Добавете Вашия коментар!