Най-големите инвеститори в България са от ЕС, а не от офшорни зони

08 юни 2018 | 07:52
0 коментара
Най-големите инвеститори в България са от ЕС, а не от офшорни зони

Най-големите чуждестранни инвеститори в българската икономика са от Европейския съюз, съобщава БГНЕС, позовавайки се на изказване на министъра на икономиката Емил Караниколов.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната за периода януари - март 2018 г. възлизат на 179.1 млн. евро. За същия период на 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 950.1 млн. евро. По държави, сред десетте страни с най-големи преки инвестиции, в България за 2017 г. преобладават държавите от Европейския съюз и няма нито една държава с преференциален данъчен режим.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари - декември 2017 г. са от Холандия (875.7 млн. евро), Швейцария (126.6 млн. евро) и Германия (94 млн. евро), подчертава Караниколов. Делът на ПЧИ от страни, включени в списъка на държави/територии, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим е незначителен и представлява 4.5% от общия обем на ПЧИ за 2017 г. или общо 42.8 млн. евро, обяснява министърът, като допълва, че следва да се отбележи, че през 2017 г. се наблюдава известен отлив на ПЧИ от страни, които са включени в утвърдения списък, по-конкретно - Оман и Вирджински острови (САЩ). Предприетите мерки в световен мащаб, свързани с данъчното законодателство, с цел по-голяма прозрачност, доведоха до това, че на своята среща на 05.12.2017 г., Съветът на ЕС утвърди нов списък с държави/юрисдикции с преференциален данъчен режим.

От общо 26 държави, посочени в заповедта на министъра, на финансите от декември 2016 г., само девет присъстват в списъка, утвърден от Съвета на ЕС в края на 2017 г. Нещо повече - в този списък не фигурира нито една държава, от която са отчетени ПЧИ в България през 2017 г., с изключение на Маршаловите острови. В обобщение може да се отбележи, че делът на инвестициите от юрисдикции с преференциален данъчен режим в България през 2017 г. е незначителен и няма въздействие върху развитието на икономиката в страната, подчертава Караниколов. През последните години отчитаме възстановяване на нивата на преките чуждестранни инвестиции до нивата от периода преди началото на световната икономическа и финансова криза от 2008 г. Допълнително отчитаме подобряване на структурата на ПЧИ по отрасли. Докато преди кризата голям относителен дял имаха инвестициите в недвижими имоти и финансово посредничество, то през 2017 г. една трета от преките чуждестранни инвестиции са концентрирани е преработващата промишленост (313.4 млн. евро).

Проектите в преработващата промишленост са със стратегически характер и имат трайно въздействие върху националната и регионалната икономическа активност и заетостта, заявява министърът. В потвърждение на данните, отчитаме значително нарастване на интереса към България като инвестиционна дестинация, особено в производството и бизнес услугите с висока добавена стойност. Предлаганите от България насърчителни мерки са конкурентни на тези, от които инвеститорите могат да се възползват в държавите от Централна и Източна Европа и дават възможност за приоритетно разглеждане на България от потенциалните чуждестранни инвеститори.

Голям брой от инвеститорите (местни и чуждестранни) сертифицират проектите си по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което позволява ползването на предвидените в него насърчителни мерки. През 2017 г. са издадени 31 сертификата. Общо предвидените с проектите инвестиции възлизат общо на 311.5 млн. лв. и предвиждат разкриване на общо 5850 нови работни места. 15 от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги и са разпределени на територията на различни области в страната. За сравнение - през 2016 г. са сертифицирани 24 проекта, а през 2015 г. само 12, посочва Караниколов. За измерване на икономическия ефект от инвестициите не би могъл да се ползва само един показател - преките чуждестранни инвестиции.

Следим и отчитаните от Националния статистически институт измерители за инвестициите в икономиката „бруто капиталообразуване на основен капитал" и „разходи за придобиване на дълготрайни материални активи", които показват възходяща тенденция, а това означава повишена икономическа активност и разширяване на производствения капацитет от страна на местните и чужди стопански субекти. Освен интерес от нови инвеститори наблюдаваме и изразена тенденция за разширение на присъствието на установените в България чуждестранни компании, които поетапно увеличават производствения си капацитет. Това е знак за доверието на инвеститорите и добрия инвестиционен климат, който правителството поддържа и развива.

Анкетите на чуждестранните търговски камари в България, например от Германия и Швеция, също показват позитивна нагласа на чуждестранния бизнес за нови инвестиции. Министерството на икономиката отчита повишаване на икономическата и инвестиционна активност както на национално, така и на регионално ниво и предприема всички необходими действия както в оперативен, така и в средносрочен план за поддържане на благоприятен инвестиционен климат, представяне на възможностите за инвестиции пред широк кръг потенциални инвеститори от целеви държави и индустрии и осигуряване на качествено и навременно обслужване на инвеститорите.

Крайната цел на провежданата от министерството политика за привличане и насърчаване на инвестициите е създаване на устойчив растеж, развитие на производства и услуги със средна и висока добавена стойност и генериране на възможности за дългосрочна заетост на населението в цялата страна, заявява още Караниколов в отговора си. /БГНЕС
 


Добавете Вашия коментар!