Информационна среща за представяне на проект: „И аз мога“ в Сандански

05 септември 2018 | 10:23
0 коментара
Информационна среща за представяне на проект: „И аз мога“ в Сандански

На 04.09.2018г. от 14.30 часа в Залата на Общински съвет в сградата на община Сандански се проведе информационна среща за представяне на проект: „И аз мога“ по Договор № BG05M9OP001-2.009-0039-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд изпълняван от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ в партньорство с Община Сандански.

На информационната среща бяха представени целите, дейностите, участниците и екипа по проекта, както и партньорите, които го изпълняват. На срещата присъстваха представители на Общинска администрация, потребители от Център за настаняване от семеен тип / ЦНСТ / и Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост (с. Вълково), представители от Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ/ гр.Сандански и други заинтересовани лица.

Проектът е на стойност 137 118, 78 лв. с продължителност 30 месеца. /16.05.2018г.-16.11.2020г./


Добавете Вашия коментар!