Хороскоп за 16 август

16 август 2022 | 08:45
0 коментара
Хороскоп за 16 август

ОВЕН

Влия­ния с раз­ли­чен ха­рак­тер въз­препя­тстват ва­шия ус­пех днес. Те­зи ха­рак­те­рис­ти­ки се от­насят за ва­шия де­ло­ви жи­вот, кой­то в ед­на или дру­га сте­пен се­га ще бъ­де спъ­ван. Нап­ре­же­ние­то ще съ­пътс­тва от­но­ше­ния­та на ра­бот­но­то място. По­дър­жай­те рав­но­ве­сие и ще от­стра­ни­те неб­ла­гоп­рия­тни­те виб­ра­ции, къс­ме­тът е на ва­ша стра­на.

ТЕЛЕЦ

Втор­ник е бла­гоп­рия­тен ден и но­си ус­пе­хи при Тел­ци­те. Къс­ме­тът е с вас днес и дей­ствия­та ви ще бъ­дат пло­дот­вор­ни. Има и въз­мож­ност да пре­диз­ви­ка­те об­рат­но­то въз­дей­ствие вър­ху се­бе си, ако ег­оиз­мът ви зас­ле­пи до­тол­ко­ва, че за осъ­щест­вява­не на лич­ни­те стре­ме­жи из­пол­зва­те си­ла­та на ко­лек­ти­ва, в кой­то ра­бо­ти­те.

БЛИЗНАЦИ

С по­ве­че тър­пе­ние и то­ле­ран­ност денят ще пре­ми­не без сът­ре­се­ния. То­ва пре­дим­но се от­нася за ра­бо­та­та ви, къ­де­то ат­мос­фе­ра­та днес е спо­кой­на. По по­до­бен на­чин не мо­гат да се ха­рак­те­ри­зи­рат ос­та­на­ли­те ви дей­ствия и ан­га­жи­мен­ти ка­то сре­щи, кон­так­ти с парт­ньо­ри и съд­руж­ни­ци, об­щес­тве­на дей­ност и де­ло­ви от­но­ше­ния.

РАК

Втор­ник е те­жък ден за някои от Рак и им но­си гол­ямо ра­зо­ча­ро­ва­ние. Имам пред­вид ра­бо­та­та ви и край­но неп­рия­тно­то съоб­ще­ние от ръ­ко­водс­тво­то за прек­рат­ява­не на тру­до­вия до­го­вор. Ако та­ко­ва съоб­ще­ние не ви бъ­де нап­ра­ве­но, е на­ло­жи­тел­но да взе­ме­те пред­ва­ри­тел­ни мер­ки, об­ръ­щай­ки се към влия­тел­ни ли­ца за под­кре­па.

ЛЪВ

Мно­го от вас днес чувс­тват при­лив на ене­ргия и са убе­де­ни, че мо­гат да се справят с всякак­ви проб­леми. Втор­ник е мно­го кап­ри­зен ден за вас. Вър­ху днев­но­то раз­ви­тие на де­ла­та ви дей­стват ре­ди­ца раз­ру­ши­тел­ни си­ли и в по­ве­че­то слу­чаи об­стоя­телс­тва­та ще се раз­вият та­ка, че са­ми­те вие да ста­не­те при­чи­на за неус­пеш­ни дей­ствия.

ДЕВА

До­ка­то ед­на част от де­ла­та ви днес ще имат по­зи­тив­но раз­ви­тие, то дру­ги­те ще бъ­дат съв­сем неус­пеш­ни. Под зна­ка на ус­пе­ха ще пре­ми­нат някои от ва­ши­те кон­так­ти и раз­го­во­ри, ка­то в оп­ре­де­ле­ни слу­чаи те мо­гат да бъ­дат пло­дот­вор­ни и да се стиг­не до до­го­во­ри и съд­руж­ни дей­ствия. По­ло­жи­тел­но­то раз­ви­тие за­ви­си от вас.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те трябва да по­ло­жат по-го­ле­ми уси­лия днес за ус­пеш­но­то про­ти­ча­не на деня. Въз­мож­но е да на­ру­ши­те трай­но кон­так­ти­те с близ­ки прия­те­ли. В очи­те на някои до­ри стро­гос­тта ви ще бъ­де неес­тес­тве­на. Ако оба­че сте то­ле­ран­тни, ще има­те за­ви­ден ус­пех днес и без уси­лие ще осъ­щес­тви­те на­ме­ре­ния­та си. Оча­квай­те при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са го­то­ви за ак­тив­на ра­бо­та във втор­ник и за по­ве­че­то от вас ус­пе­хът ще бъ­де на­ли­це. Вни­ма­вай­те при взаи­моот­но­ше­ния­та с на­чал­ни­ци­те си, въз­мож­но е да пос­лед­ват за­гу­би – неб­ла­го­по­лу­чие от фи­нан­со­во или слу­жеб­но ес­тес­тво. За да за­па­зи­те ста­ту­са си, е важ­но да под­дър­жа­те хар­мо­ния и раз­би­ра­телс­тво с око­лни­те.

СТРЕЛЕЦ

Няма да ус­пее­те да под­ре­ди­те деня спо­ред же­ла­ния­та си и за то­ва в по­ве­че­то слу­чаи ще ви пре­чи при­бър­за­нос­тта. По­ло­жи­тел­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка за дей­ствия­та ви се­га не лип­сва, но е мно­го важ­но ос­вен пра­вил­ния под­ход да на­ми­ра­те и най-под­ход­ящия мо­мент за то­ва. Ва­ши­те сре­щи днес са с по­ло­жи­те­лен ба­ланс, ще успеете да убедите съдружниците си в добрите си намерения.

КОЗИРОГ

Здра­ве­то ви днес мо­же неп­рия­тно да ви из­не­на­да. Ина­че втор­ник е ус­пе­шен за вас, не ви лип­сва къс­мет, а и необ­хо­ди­ма­та ак­тив­ност, за да осъ­щес­тви­те де­ла­та, кои­то пред­виж­да­те за втор­ник. Ус­пе­хи се оче­рта­ват в об­лас­тта на фи­нан­со­ви­те от­но­ше­ния, кон­так­ти­те и до­го­во­ре­нос­ти­те. На­ру­ше­ни са слу­жеб­ни­те ви от­но­ше­ния поради ваше предоверяване за проект, по който работите.

ВОДОЛЕЙ

Втор­ник ве­роя­тно за всич­ки Во­до­леи ще бъ­де ус­пе­шен, са­ми­те вие сте с по­ви­ше­но нас­трое­ние. Про­фе­сио­нал­ният ден е до­бър, но вие се раз­дел­яте на две го­ле­ми гру­пи, ка­то при ед­ни­те денят оп­ре­де­ле­но но­си при­до­бив­ки, а при дру­ги­те те няма да се ока­жат в оча­ква­на­та сте­пен и някои ще ги въз­прие­мат ка­то за­гу­ба. Не се отчайвайте, работите в правилната посока.

РИБИ

Под зак­ри­ла са ва­ши­те де­ла днес и мо­же­те да до­ве­де­те до ус­пе­шен край не­що, кое­то ве­че сте за­поч­на­ли. Ка­то ден за на­ча­ло на но­ва дей­ност втор­ник не ви да­ва пре­димс­тва и до­ри ще има­те неп­рео­до­ли­ми труд­нос­ти, кои­то е въз­мож­но да въз­ник­нат на ра­бот­но­то ви място, ка­то в мно­го слу­чаи те са свър­за­ни с па­ри.


Добавете Вашия коментар!