Резерват "Конгура" край Петрич е сред 10-те най-ценни в България

26 юли 2015 | 19:44
0 коментара
Резерват "Конгура" край Петрич е сред 10-те най-ценни в България

"Конгура" е разположен в североизточната част на планината Беласица на територията на област Благоевград.

Намира се землището на Петрич и обхваща част от водосбора на река Луда Мара (Петричка река), на надморска височина от 600 до 1950 метра. Най-високата му точка е връх Конгур. Площта на резервата е 1316, 9 хектара, от която горски фонд са 1293, 9, а селскостопански фонд – 23 хектара. Буферната зона на резервата е с площ от 285 хектара. Обявен е със заповед № 671 от 15 юни 1988 г. на Комитета за опазване на природната среда и включва бившия резерват "Скошник", създаден през 1954 г., за да съхранява най-характерните за Беласица първични горски екосистеми от обикновен кестен и бук, както и местообитанията на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. От 2007 г. резерватът е включен в територията на Природен парк "Беласица", като запазва режима си. От научно-приложна гледна точка с разнообразието и с уникалните си кестенови гори "Конгура" е сред десетте най-ценни резервата в България.

Естествените гори от обикновен кестен са с възраст над 200 години, като отделни дървета са над 500-годишни. Буковите гори се отличават по своята флора и по някои екологични параметри от буковите гори в други райони на страната. Биологичното разнообразие на резервата е изключително голямо, уникално и ценно. На територията му са установени 429 вида растения, от тях единайсет редки и един застрашен от изчезване вид, 30 балкански и пет български ендемити.

Животинският свят в резерват "Конгура" е твърде богат и разнообразен. От бозайниците се срещат сърна, дива свиня, див заек, лисица, златка. Богат е и птичият свят: голям ястреб, късопръст ястреб, сокол орко, скален орел, черен кълвач и други защитени от закона видове. Твърде характерни за резервата са мравуняците на червената горска мравка. Често може да се види красива конусообразна купчина от подредени сухи клончета, съчки и листа. Така изглежда жилището на едни от най-полезните и удивителни обитатели на гората – мравките, разказват от МОСВ.

Резерват "Конгура" е територия със строг природозащитен режим. Забраняват се всякакви дейности, с изключение на охрана, посещение с научна цел, преминаване на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите. В горите може да се влиза и за потушаване на пожари и санитарни мероприятия, вследствие на природни бедствия и каламитети. Резерватът се стопанисва и охранява от РИОСВ – Благоевград. "Конгура" е включен в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Посещения в резервата се осъществяват с разрешение от МОСВ, но трябва да се координират и с РИОСВ – Благоевград. Само на 2 км от Петрич се намира природният резерват, а градът е изходен пункт на няколко маркирани маршрута в планината Беласица – до хижа "Беласица" се стига по 9 км асфалтиран път. По друга маркирана пътека от Петрич, през местността Папреница, се стига до връх Конгур. /БГНЕС


Добавете Вашия коментар!