Търсене за 'зодии'
Хороскоп за 8 декември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп за 8 декември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

08 декември 2017 | 07:35

ОВЕН Днес мо­же­те да под­дър­жа­те ви­со­ко тем­по на дей­ства­ща лич­ност. Ос­вен то­ва въз­мож­нос­ти­те са във ва­ши ръ­це и ус­пе­хи­те са си­гур­ни. От­тук се из­ключ­ват са­мо фи­нан­со­ви­те де­ла, къ­де­то има и чуж­до вме­ша­телс­т >> повече

0 коментара
Хороскоп за 7 декември!

Хороскоп за 7 декември!

07 декември 2017 | 07:48

ОВЕН Чет­вър­тък е из­пъл­нен с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния. Ве­роя­тно е при някои те да пре­рас­нат в за­гу­ба. Па­зе­те про­фе­сио­нал­ния си прес­тиж и се бо­ре­те за са­мос­тоя­тел­ност на >> повече

0 коментара
Хороскоп за 5-ти декември! Съдбата крие лоша изненада за 3 зодии

Хороскоп за 5-ти декември! Съдбата крие лоша изненада за 3 зодии

05 декември 2017 | 06:53

ОВЕН Вторник е неп­рия­тен ден за Овен, за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на не­мис­ли­ми об­стоя­телс­тва. Чувс­тва­те се с „вър­за­ни ръ­це“, без­дей­ствие­то е не­мис­ли­мо за вас. Има­те мал­ки но­вос­ти в про­фе­сио&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 2 декември! Прекрасен ден за 4 зодии

Хороскоп за 2 декември! Прекрасен ден за 4 зодии

02 декември 2017 | 07:43

ОВЕН Съ­бо­та е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, а нап­ре­дъ­кът при мно­зи­на има от­но­ше­ние към фи­нан­си­те. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти мо­гат да пос­лед­ват от раз­го­вор с ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це, но те са вре­мен­ни и в мно­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 30 ноември! Труден ден за 2 зодии в последния ден от месеца

Хороскоп за 30 ноември! Труден ден за 2 зодии в последния ден от месеца

30 ноември 2017 | 07:05

ОВЕН Чет­вър­тък ще бъ­де ус­пе­шен ден за вас, ма­кар че мно­зи­на от Овен се при­тесн­яват за от­но­ше­ния­та си с чо­век, на чия­то по­мощ раз­чи­тат, и по та­зи при­чи­на мно­зи­на днес няма да бъ­дат ак­тив­ни на ра­бот­но­то място. Не се влияй­те от със­тоя­н >> повече

0 коментара
Хороскоп за 24 ноември! Прекрасен ден за 4 зодии

Хороскоп за 24 ноември! Прекрасен ден за 4 зодии

24 ноември 2017 | 07:20

ОВЕН Краят на ра­бот­на­та сед­ми­ца е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ще на­то­ва­ри пси­хи­ка­та ви и не е из­клю­че­но неу­сет­но да до­пус­не­те греш­ки. Ус­по­кой­те се и ра­бо­те­те нор­мал­но, ще >> повече

0 коментара
Хороскоп за 22 ноември! Кошмарен ден за 3 зодии

Хороскоп за 22 ноември! Кошмарен ден за 3 зодии

22 ноември 2017 | 07:09

ОВЕН Сряда се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избегнете споровете и полемиките с хора от службата ви. Това са ваши неприятели, които ще се опитат да ви уязвят. Положителните събития касаят неочаквано съобщение ТЕЛЕЦ Повечето от Телец имат шанса да се реализират по нов начин в бизнеса. Става въпрос за сдружение, което касае търговска дейност. Про >> повече

0 коментара
Хороскоп за 21 ноември

Хороскоп за 21 ноември

21 ноември 2017 | 06:57

ОВЕН Втор­ник ще до­не­се доб­ри де­ло­ви ус­пе­хи за Ов­ни­те, днес е най-удо­бно да раз­го­вар­яте с влия­тел­ни хо­ра по проб­ле­ми в ра­бо­та­та ви. Труд­нос­ти ще има­те във фи­нан­со­ва­та об­ласт, някои до­ри са из­чер­па­ли па­рич­ния си ли­ >> повече

0 коментара
Хороскоп 19 ноември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп 19 ноември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

19 ноември 2017 | 09:12

ОВЕН Сед­ми­цата бе ус­пе­шна за Ов­ни­те при фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­ту­ва­ния. Но­ви­на, коя­то ще нау­чи­те днес, ще ви ор­иен­ти­ра за пром­яна­та, коя­то ви пред­стои. Не взи­май­те стра­на в чужд спор, ще ос­та­не­ >> повече

0 коментара
Хороскоп 17 ноември! Кошмарен ден за 2 зодии

Хороскоп 17 ноември! Кошмарен ден за 2 зодии

17 ноември 2017 | 07:46

ОВЕН Пос­лед­ният ра­бо­тен ден за та­зи сед­ми­ца се ока­зва мал­ко тру­ден и неп­рия­тен за вас. Труд­нос­ти и спън­ки в де­ла­та ви мо­гат да ви из­нервят и по то­зи на­чин да пре­диз­ви­ка­те собс­тве­на­та си „ка­тас­тро­фа“ – ако сте ос­та­в >> повече

0 коментара