Търсене за 'зодии'
Хороскоп за 18 юли

Хороскоп за 18 юли

18 юли 2019 | 06:53

ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е твър­де ус­пе­шен ден. Мно­зи­на от вас имат ог­ро­мен шанс за на­ми­ра­не на ра­бо­та. Без ни­как­ви при­тес­не­ния мо­же­те да нап­ра­ви­те се­риоз­на зая­вка за про­фе­сио­нал­но­то си уре­жда­не, ако сте без­ра­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 17 юли

Хороскоп за 17 юли

17 юли 2019 | 07:24

ОВЕН Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ствате със­ре­до­то­че­но и да из­бягва­те кон­флик­тни­те си­туа­ции. Денят ще бъ­де тру­ден и в мно­го слу­чаи не е из­клю­че­но да за­гу­би­те по­зи­ци >> повече

0 коментара
Хороскоп за 16 юли

Хороскоп за 16 юли

16 юли 2019 | 08:11

ОВЕН Във втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неп-рия­тнос­ти в служ­ба­та си, от кои­то ще бъ­де за­сег­на­то до­ри чес­то­лю­бие­то им. Та­ка ще стиг­не­те до пла­но­ве за пром­яна на ра­бо­та­та и някои ще за&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 15 юли

Хороскоп за 15 юли

15 юли 2019 | 07:05

ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ки и ве­роя­тно реа­ли­за­ция­та на зап­ла­ну­ва­ни­те де­ла ще се от­ло­жи. Днес кон­такти­те са ха­рак­тер­ни за мно­зи­на от вас. От тях >> повече

0 коментара
Хороскоп за 14 юли

Хороскоп за 14 юли

14 юли 2019 | 07:17

ОВЕН Неделя е дос­та тру­ден ден за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­з­ва с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и де­ло­ви ден. Ста­ва въп­рос за до­маш­ни неп­ри­я­т­нос­ти, ко­и­то ще ви при­тес­ня­ват през це­лия ден. Още по-неп­ри­я­т­но е, че ня­ма­те въз­м >> повече

0 коментара
Хороскоп за 12 юли

Хороскоп за 12 юли

12 юли 2019 | 06:55

ОВЕН Последният работен ден на тази седмица ви изправя пред трудности, имащи отношение към вашите обществени и финансови контакти. При последните не е изключено да последва измама. Тя може да бъде плод на незрялост или внезапно възникнало препятствие, а самите вие да се предоверите на хора, назаслужаващи доверие. ТЕЛЕЦ Телците са предразположени към войнственост или активни действия във в >> повече

0 коментара
Хороскоп за 11 юли

Хороскоп за 11 юли

11 юли 2019 | 08:20

ОВЕН За по­ве­че­то от Ов­ни­те чет­вър­тък е но­си­тел на изо­би­лие, кое­то има раз­лич­но зна­чение за все­ки поот­дел­но. Кра­со­та­та и щас­тие­то из­пъл­ват за вас то­зи ден с мно­го радост, коя­то се­га е съ­пътс­тва­на и от голям къс­мет. Днес няма да се сб >> повече

0 коментара
Хороскоп за 10 юли

Хороскоп за 10 юли

10 юли 2019 | 07:26

ОВЕН Спънките ще бъдат големи за Овните почти през целия ден. Съвсем незначителна е вероятността да постигнете желаното от вас, но не се отказвайте от по-нататъшна борба. С течение на времето проблемите ще бъдат разрешени и изискват методична работа. Няма да има напредък в разрешаването на спор около реституиран имот. ТЕЛЕЦ Сряда се явява неприятна за делови действия. Проблемите на мнозин >> повече

0 коментара
Хороскоп за 9 юли

Хороскоп за 9 юли

09 юли 2019 | 06:47

ОВЕН Успехите във вторник са сигурни при вас, ако сте достатъчно съобразителни и предпазливи. Последното е трудно изпълнимо поради напористата и енергична същност, с която се откроявате. Днес ви закриля късметът, така че няма да ви бъде невъзможно да постигнете печалба. През деня ще имате бурни спорове с колеги. ТЕЛЕЦ За вас вторник е благоприятен, но мнозина могат да го пропуснат, дълбок >> повече

0 коментара
Хороскоп за 8 юли

Хороскоп за 8 юли

08 юли 2019 | 07:05

ОВЕН По­не­дел­ник ще е неп­рия­тен ден за Ов­ни­те, има про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, кои­то доста ви за­тор­моз­яват. Доб­ре е да сте пред­паз­ли­ви на ра­бот­но­то място, да не се ка­ра­те за дреб­ни не­ща с ко­ле­ги и поз­на­ти и да не се преу­мор­ява­т >> повече

0 коментара