Търсене за 'зодии'
Хороскоп за 15 септември

Хороскоп за 15 септември

15 септември 2019 | 08:06

ОВЕН Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. Из­бяг­вай­те скан­да­ли. Не ви пре­по­ръч­вам и да пъ­ту­ва­те днес. Ако раз­чи­та­те, че са­мо та­ка ще раз­ре­ши&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 14 септември

Хороскоп за 14 септември

14 септември 2019 | 07:39

ОВЕН За мно­зи­на съ­бот­ният ден ще пре­ми­не в спо­ро­ве и до­каз­ва­не на пра­во­та­та им. Из­лиш­но ще се при­тесн­ява­те за слу­жеб­ни за­да­чи за ре­ша­ва­не, кои­то сте от­ло­жи­ли по обя­сни­ми за вас при­чи­ни. Ще се спра­ви­те с тях са­мо >> повече

0 коментара
Хороскоп за 13 септември

Хороскоп за 13 септември

13 септември 2019 | 07:07

ОВЕН Единствената възможна алтернатива за вашите успешни действия днес е да се възползвате от всички сили и умения, за да постигнете своите цели и стремежи. Засиленото чувство за дом и семейство ще бъде мощен двигател за действията ви. На мнозина от вас ще се наложи чужда помощ. ТЕЛЕЦ Контролирайте своите реакции, действия и начини на мислене днес и не постъпвайте лекомислено и безотговорно, >> повече

0 коментара
Хороскоп за 12 септември

Хороскоп за 12 септември

12 септември 2019 | 07:18

ОВЕН Четвъртък е малко кризисен по отношение на деловите задачи, но ако сте достатъчно деятелни, ще постигнете желаните резултати. Възможно е да имате повече професионална работа, но ще се справите блестящо, ще бъдат оценени качествата ви. ТЕЛЕЦ В четвъртък ще се разкрият някои фактори, влияещи върху личния и деловия ви живот, не са приятни, изглежда ще възпрепятстват работата ви. Съобраз >> повече

0 коментара
Хороскоп за 11 септември

Хороскоп за 11 септември

11 септември 2019 | 07:42

ОВЕН Днес Овните са объркани и са склонни да загубят своята далновидност относно проектите си. Съсредоточавате усилията си в “правене на пир”, а това ви лишава от възможността да забележите добрите предложения в сряда. Спрете вниманието си на контактите и протекциите, от които можете да се възползвате днес. ТЕЛЕЦ В сряда Телците могат да провалят служебния си ден, ако се впусн >> повече

0 коментара
Хороскоп за 10 септември

Хороскоп за 10 септември

10 септември 2019 | 07:32

ОВЕН Денят ви за­вар­ва в със­тоя­ние на ак­тив­но дви­же­ние нап­ред към пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та и в тър­се­не на свое­то място. Не се опа­сявай­те, че някой ще се опи­та да ви въз­пре, се­га всич­ко е във ва­ши ръ­це. Дей­ствай­те праг­ма­тич­но, за да пос&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 9 септември

Хороскоп за 9 септември

09 септември 2019 | 07:22

ОВЕН За Ов­ни­те по­не­дел­ник е ва­жен и вие трябва да пред­прие­ме­те ре­ши­тел­ни стъп­ки в служ­ба­та или да взе­ме­те се­риоз­но ре­ше­ние, от­нас­ящо се до ва­ша­та ра­бо­та. Денят ще ви до­не­се ус­пех при осъ­щест­вява­не на сре­щи, раз­го­во&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 8 септември

Хороскоп за 8 септември

08 септември 2019 | 08:10

ОВЕН Не пре­кар­вай­те деня в спо­ро­ве и пре­ре­ка­ния, как­ва­то е наг­ла­са­та на мно­зи­на днес. Ще нау­чи­те за не­поз­на­ти за вас слу­жеб­ни де­ла. Но­ви­ни­те ще ока­жат по­ло­жи­тел­но влия­ние за вас и ще доп­ри­не­сат за лич­но­то ви ус&s >> повече

0 коментара
Хороскоп за 6 септември

Хороскоп за 6 септември

06 септември 2019 | 07:01

ОВЕН Ов­ни­те ще се из­правят пред гол­ямо зат­руд­не­ние в пе­тък, ако се на­ло­жи да нап­равят из­бор. При ед­ни от вас той е в де­ло­ви план и на про­фе­сио­нал­но ни­во, а за дру­ги ще бъ­де са­мо в лич­на­та сфе­ра. Бъ­де­те въз­дър­жа­ни, въз­мож­но е да из&s >> повече

0 коментара
Хороскоп за 4 август

Хороскоп за 4 август

04 септември 2019 | 07:26

ОВЕН Сряда е успешен ден за Овните и бележи началото на един активен период във вашия живот. Днес са възможни някакви силни емоции или важни събития. Необходимо е да бъдете настойчиви в осъществяването на делата си. ТЕЛЕЦ Днес Телците са погълнати от мисълта за проблемите си и трудностите, с които се сблъскват при тяхното разрешаване. На служебното място също има възможност за конфликтна >> повече

0 коментара