Търсене за 'декември'
Хороскоп за 14 януари

Хороскоп за 14 януари

14 януари 2018 | 08:51

ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те си, пред­прие­ма­чи­те ще раз­ширят биз­не­са си. Ако жи­вее­те под наем, мо­же да ви пред­ло­жат да ос­во­бо­ди­те квар­ти­ра­та. За все­ки сл >> повече

0 коментара
Хороскоп 13 януари! Кошмарен ден за 2 зодии

Хороскоп 13 януари! Кошмарен ден за 2 зодии

13 януари 2018 | 08:07

ОВЕН Днес някои от Овен ще са нас­трое­ни за ак­ти­вен спорт, най-ве­роя­тно ще за­ми­нат на ски с прия­те­ли. Дъл­гоо­чак­вана­та по­чив­ка ще ви за­ре­ди с но­ви си­ли и нас­трое­ние. Да­ми­те ще нап­равят про­дъл­жи­те­лен шо­пинг, ще ос­та­нат до­вол­ни от >> повече

0 коментара
Хороскоп за 12 януари! 2 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп за 12 януари! 2 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

12 януари 2018 | 07:28

ОВЕН Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие се из­ключ­ват пре­го­во­ри­те по де­ло­ви въп­ро­си. По-доб­ре е, ако днес про­веж­да­те та­ки­ва, да ги от­ло­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 30-ти декември

Хороскоп за 30-ти декември

30 декември 2017 | 08:30

ОВЕН Вие сте ог­не­но къл­бо и все­ки, кой­то ви поз­на­ва, ще се съг­ла­си с то­ва. По та­зи при­чи­на, ако по­лу­чи­те бе­леж­ка, поз­вън­ява­не или мно­гоз­на­чи­те­лен на­мек, не реа­ги­рай­те им­пул­сив­но. Съ­бот­ният ден ще ви сюр­при­зи­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 29 декември

Хороскоп за 29 декември

29 декември 2017 | 07:33

ОВЕН Ра­бо­та­ в до­ма ви не са­мо ще ви спес­ти средс­тва, но и ще ви съз­да­де чувс­тво на удо­влет­во­ре­нос­т от то­ва, че сте се спра­ви­ли са­ми. При­дър­жай­те се към собс­тве­ни­те си прин­ци­пи и норми. Не се под­веж­дай­те по но­ви­те мод­ни те­че­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 28 декември! Прекрасен ден за 4 зодии

Хороскоп за 28 декември! Прекрасен ден за 4 зодии

28 декември 2017 | 08:44

ОВЕН Не­га­тив­на е тен­ден­ция­та за об­щес­тве­на дей­ност в чет­вър­тък за Ов­ни­те. Тя се из­раз­ява в при­бър­за­ност, ко­га­то трябва да взе­ме­те ре­ше­ние или да дей­ства­те по да­ден въп­рос, и ще до­пус­ка­те греш­ки. Въз­дър­жай­те се от кон& >> повече

0 коментара
Хороскоп за 27 декември! Две зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп за 27 декември! Две зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

27 декември 2017 | 07:57

ОВЕН В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни и ста­бил­ни. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за при­до&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 26 декември

Хороскоп за 26 декември

26 декември 2017 | 10:03

ОВЕН Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Втор­ник е под­ходящ ден за се­риоз­на ак­тив­на ра­бо­та. Денят мо­же неп­рия­тно да ви сюр­при­зи­ра, ако не се съоб­ра­зи­те с някои преч­ки и об­стоя­телс­тва. Бъ­де­те >> повече

0 коментара
Вторият ден на Коледа - 26 декември е Събор на Пресвета Богородица

Вторият ден на Коледа - 26 декември е Събор на Пресвета Богородица

26 декември 2017 | 09:14

Вторият ден на Коледа - 26 декември е Събор на Пресвета Богородица. След Рождество Христово вярващите се събират, за да величаят с хвалебни и благодарствени песни Божия промисъл и да отдадат почит на св. Богородица, родила Спасителя. В този ден се чества паметта на св. праведни Йосиф Обручник, на Светата Дева и паметта на цар Давид като славен родоначалник на Исус Христос и на Иако >> повече

0 коментара
Хороскоп за 25 декември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп за 25 декември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

25 декември 2017 | 08:14

ОВЕН С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос­ти­же­ния. Те имат от­но­ше­ние са­мо към тра­ди­цион­на­та ви ра­бо­та. За някои по­не­дел­ник но­си из­не­над­ва­що пред­ло­же­ни >> повече

0 коментара