Търсене за 'Хороскоп'
Хороскоп за 27 февруари

Хороскоп за 27 февруари

27 февруари 2020 | 07:19

ОВЕН Четвъртък ще се окаже малко неприятен ден за Овните. При мнозина от вас има аспекти за пътуване, но има и някакви пречки. В негативно настроение сте и е по-добре да отложите заминаването си. Забелязва се някаква хаотичност и разпиляност в действията ви. ТЕЛЕЦ Телците не са в добро настроение и това се дължи на психическото ви състояние днес. Засегнати са личните ви чувства и вероятно >> повече

0 коментара
Хороскоп за 26 февруари

Хороскоп за 26 февруари

26 февруари 2020 | 06:51

ОВЕН За Овните сряда се характеризира с пътуване. То е приятно и в повечето случаи става въпрос за заминаване с цел почивка. Финансовото състояние на Овните е добро и имате преимуществени позиции. При бизнесмените се забелязва безпокойство във връзка с конкуренция. ТЕЛЕЦ Характеристиката за сряда е в по-засилен вид за дамите от Телец. Изявата ви е по-ярка, отколкото при мъжете, освен това >> повече

0 коментара
Хороскоп за 25 февруари

Хороскоп за 25 февруари

25 февруари 2020 | 07:33

ОВЕН Във вторник ви съпътстват късмет и добри възможности. Предстоят ви успешно пътуване, промяна на обстоятелствата в дома към добро, обществени контакти, от които може да очаквате добри перспективи. Не се занимавайте днес с финанси, ако плановете ви в тази сфера, не настоявайте, а ги отложете. ТЕЛЕЦ Чувствате се малко объркани и с разклатено здраве днес, но това е преходно. Възможно е д >> повече

0 коментара
Хороскоп за 24 февруари

Хороскоп за 24 февруари

24 февруари 2020 | 07:07

ОВЕН За повечето от вас понеделник е пълен с късмет – професионалният ден е положителен, делата ви ще се движат достатъчно бързо, имате възможност за финансови придобивки. Онези от знака, които са заети с бизнес, ще пътуват днес, не контактувайте с ваши партньори, защото е вероятно да възникне спор. ТЕЛЕЦ Не по-лош е денят и за вас. Засилени са творческите ви възможности, те водят д >> повече

0 коментара
Хороскоп за 23 февруари

Хороскоп за 23 февруари

23 февруари 2020 | 07:42

ОВЕН Те­зи от вас, ко­и­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не зло­у­пот­ребят с не­чие до­ве­рие. Ако смята­те, че най-сък­ро­ве­ни­те ви вярва­ния са под­ло­же­ни на из­пи­та­ние, не бягай­те от пре­диз­ви­ка­тел&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 22 февруари

Хороскоп за 22 февруари

22 февруари 2020 | 08:09

ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния, мно­го сре­щи и за­поз­нанс­тва, кои­то ще изи­грая­т важ­на роля в жи­во­та им. За някои са на­ли­це хар­чо­ве, кои­то зна­чи­тел­но ще стопят фи­нан­со­ви­те им за­па­си. Хар­че­те прес& >> повече

0 коментара
Хороскоп за 21 февруари

Хороскоп за 21 февруари

21 февруари 2020 | 07:35

ОВЕН Има­те зе­ле­на свет­ли­на за всич­ки твор­чес­ки на­чи­на­ния. От­де­ле­те мно­го вре­ме за уче­ние­то, об­ра­зо­ва­ние­то и са­моу­съ­вър­шенс­тва­не­то си. Ака­де­мич­на­та ат­мос­фе­ра ще по­ро­ди ин­те­рес­ни сти­му >> повече

0 коментара
Хороскоп за 20 февруари

Хороскоп за 20 февруари

20 февруари 2020 | 06:55

ОВЕН Днес ва­ша­та го­тов­ност за ак­тив­ни дей­ствия е це­ле­на­со­че­на и се­беут­вър­жда­ва­ща. Пра­ви впе­чат­ле­ние вът­реш­на­та хар­мо­ния и точ­на­та ин­туи­ция, коя­то ви по­ма­га да проя­ви­те необ­хо­ди­ма­та гъв­ка­вост и >> повече

0 коментара
Хороскоп за 19 февруари

Хороскоп за 19 февруари

19 февруари 2020 | 07:25

ОВЕН Сряда е про­ти­во­ре­чив ден за по­ве­че­то от Ов­ни­те. При някои от вас дей­ствия­та са ак­тив­ни, но въз­ник­ват нео­чак­ва­ни и мно­го труд­но прео­до­ли­ми препя­тствия, кои­то, ако не на­пъл­но, то част от де­ла­та ви ще ви спрат. Из­вес­тни ус­пе­хи мо& >> повече

0 коментара
Хороскоп за 18 февруари

Хороскоп за 18 февруари

18 февруари 2020 | 07:26

ОВЕН Втор­ник е дос­та ус­пе­шен ден. Днес мно­го от вас мо­гат да за­вою­ват фи­нан­со­ви при­до­бив­ки или да по­търсят раз­го­вор с на­чал­ни­ка си в служ­ба­та за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то. Днес е въз­мож­но някои от вас да про­пус­нат важ­на ср >> повече

0 коментара