Търсене за 'Хороскоп'
Хороскоп за 22 септември

Хороскоп за 22 септември

22 септември 2017 | 07:46

ОВЕН Ов­ни­те ще се из­правят пред гол­ямо зат­руд­не­ние в пе­тък, ако се на­ло­жи да нап­равят из­бор. При ед­ни от вас той е в де­ло­ви план и на про­фе­сио­нал­но ни­во, а за дру­ги ще бъ­де са­мо в лич­на­та сфе­ра. Бъ­де­те въз­дър­жа­ни, въз­мож­но е да из&s >> повече

0 коментара
Хороскоп за 21 септември! Кошмарен ден за 5 зодии

Хороскоп за 21 септември! Кошмарен ден за 5 зодии

21 септември 2017 | 07:11

ОВЕН Мно­зи­на днес ще из­пад­нат в неп­рия­тна си­туа­ция, но ще се справят и ще из­лязат от по­ло­же­ние. Има неп­рия­тни из­хо­ди и ре­ше­ния, но не се пре­да­вай­те. Ва­ша­та за­да­ча днес е да на­ме­ри­те най-мал­ко неп­рия­тния из­ход от съз­да­ла­та >> повече

0 коментара
Хороскоп за 20 септември

Хороскоп за 20 септември

20 септември 2017 | 08:52

ОВЕН Сряда носи радост и облекчение на Овните. С успех ще решите днес проблемите, с които ще бъдете ангажирани. На успехи могат да се надяват и учащите, които трябва да удвоят усилията си, за да затвърдят постиженията си. Някои от вас са напрегнати и неспокойни в професионален план. ТЕЛЕЦ Днес ви очаква печалба, която не се ограничава в рамките само на едно направление. Тя може да бъде финанс >> повече

0 коментара
Хороскоп за 19 септември! Кошмарен ден за 4 зодии

Хороскоп за 19 септември! Кошмарен ден за 4 зодии

19 септември 2017 | 07:19

ОВЕН Денят ви заварва в състояние на активно движение напред към постигане на намеренията и в търсене на своето място. Не се опасявайте, че някой ще се опита да ви възпре, сега всичко е във ваши ръце. Действайте прагматично, за да постигнете най-близките си цели. ТЕЛЕЦ Повишената работоспособност е характерен белег за вашия успех днес, към това трябва да прибавите без колебания благоразумието >> повече

0 коментара
Хороскоп за 18 септември! Кошмарен понеделник за 3 зодии

Хороскоп за 18 септември! Кошмарен понеделник за 3 зодии

18 септември 2017 | 07:14

ОВЕН По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас бяха страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, а дру­ги се “с­пъ­ва­ха” неп­рес­тан­но в раз­лич­ни препя­тствия. От­кри­ват с >> повече

0 коментара
Хороскоп за 17 септември!

Хороскоп за 17 септември!

17 септември 2017 | 08:26

ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми. То­ва не би­ва да ви раз­ко­ле­ба­ва за ре­ши­тел­ни дей­ствия. Денят има неб­ла­гоп­рия­тно въз­дей­ствие вър­ху вас и мно& >> повече

0 коментара
Хороскоп за 16 септември! Кошмарен ден за 2 зодии

Хороскоп за 16 септември! Кошмарен ден за 2 зодии

16 септември 2017 | 07:39

ОВЕН Мно­го бла­гоп­рия­тно вре­ме за всякак­ви ори­ги­нал­ни ини­циа­ти­ви. Най-ус­пеш­ни ще са ме­роп­рия­тия­та, има­щи за цел ко­лек­тив­но бла­го, а не ли­чен ус­пех или пос­ти­га­не на някак­ва дру­га из­го­да. За днес сме­ло мо­же да нас­роч­ва&s >> повече

0 коментара
Хороскоп за 15 септември! Неприятности ще споходят 4 зодии

Хороскоп за 15 септември! Неприятности ще споходят 4 зодии

15 септември 2017 | 07:46

ОВЕН Днес Овните ще попаднат във властта на съмнението, а финансовите затруднения при много от вас ще засилят безпокойството ви. Нямате реални основания да се съмнявате в успеха на предприетите от вас действия. Не се тревожете от евентуални загуби, такива няма да има. ТЕЛЕЦ С голяма вяра в собствените си сили, вие ще действате днес без отдих за нарастване на материалното си равнище. Добри >> повече

0 коментара
Хороскоп за 14 септември! Кофти ден за 4 зодии

Хороскоп за 14 септември! Кофти ден за 4 зодии

14 септември 2017 | 07:52

ОВЕН Чет­вър­тък ид­ва с от­дел­ни труд­нос­ти за Ов­ни­те, но ще ви спо­хо­ди и нео­чак­ван къс­мет при из­пъл­не­ние на днев­ни­те де­ла. През ра­бот­ния ден е въз­мож­но да зае­ме­те доб­ра по­зи­ция и на та­зи ос­но­ва да пос­тиг­не­те при­до­би >> повече

0 коментара
Хороскоп за 13 септември

Хороскоп за 13 септември

13 септември 2017 | 07:06

ОВЕН За повечето от вас е по-добре днес да се откажат от намеренията си, особено ако те са свързани с работата и целят постигане на определена придобивка. Благоразумното изчакване укрепва позициите ви и увеличава вашите шансове за успех. Късмет в любовта. ТЕЛЕЦ С много внимание трябва да подходите към делата си днес и да действате само след многократно обмисляне на ситуацията, в която се нами >> повече

0 коментара