Търсене за 'Кофти'
Хороскоп за 24 юни! Ужасно кофти ден за 4 зодии

Хороскоп за 24 юни! Ужасно кофти ден за 4 зодии

24 юни 2018 | 08:24

Овен  Трябва да се настроите на миролюбива вълна. Този ден ще изисква спокойно и премерено отношение към много сложни въпроси. Вие сте готови да избухнете в момента, в който си дадете сметка, че нещо не е по Ваше му, и сте готови да се сражавате ,без да щадите дори и своите съюзници. Днес трябва да се занимавате с нещо сериозно, увлекателно и важно. Само при това положение ще можете да използ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 14 февруари! Свети Валентин ще е кофти ден за 3 зодии

Хороскоп за 14 февруари! Свети Валентин ще е кофти ден за 3 зодии

14 февруари 2018 | 05:20

Свети Валентин ще е кофти ден за 3 зодии. Днес мно­зи­на от Девите ще за­поч­нат деня с ло­шо нас­трое­ние по­ра­ди по­ни­жен фи­зи­чес­ки то­нус, а не­на­дей­но ще се от­правят на път някои от Скор­пио­ни­те. Вижте какво ви очаква и вас! Овен Това ще бъде истински ден на любовта за вас. Важен чов >> повече

0 коментара
Хороскоп за 1 февруари! Кофти начало на месеца за 4 зодии

Хороскоп за 1 февруари! Кофти начало на месеца за 4 зодии

01 февруари 2018 | 07:30

ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то с око­лни­те. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с же­ни. Вни­ма­вай­те и да не съз­да­де­те лошо впе&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 14 януари

Хороскоп за 14 януари

14 януари 2018 | 08:51

ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те си, пред­прие­ма­чи­те ще раз­ширят биз­не­са си. Ако жи­вее­те под наем, мо­же да ви пред­ло­жат да ос­во­бо­ди­те квар­ти­ра­та. За все­ки сл >> повече

0 коментара
Хороскоп за 27 декември! Две зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп за 27 декември! Две зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

27 декември 2017 | 07:57

ОВЕН В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни и ста­бил­ни. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за при­до&sh >> повече

0 коментара
Хороскоп за 25 декември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп за 25 декември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

25 декември 2017 | 08:14

ОВЕН С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос­ти­же­ния. Те имат от­но­ше­ние са­мо към тра­ди­цион­на­та ви ра­бо­та. За някои по­не­дел­ник но­си из­не­над­ва­що пред­ло­же­ни >> повече

0 коментара
Хороскоп за 24 декември

Хороскоп за 24 декември

24 декември 2017 | 07:02

ОВЕН Неделя има доб­ри по­ка­за­те­ли за вас, трябва да бъ­де­те не­от­стъп­чи­ви от на­ме­ре­ния­та си, за да ус­пе­е­те да ги ре­а­ли­зи­ра­те. Не при­бър­звай­те в слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния, за­що­то то­ва ви­на­ги во­ди до про­пус&s >> повече

0 коментара
Хороскоп 19 декември! 2 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп 19 декември! 2 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

19 декември 2017 | 07:37

ОВЕН Във втор­ник мно­го от вас са дос­та ядо­ви­ти и в по­ве­че­то от слу­чаи­те на кон­так­ти в про­фе­сия­та и при дру­ги де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти ще бъ­дат дос­та рез­ки в дър­жа­ние­то си. Ще има­те пра­во, но по-доб­ре е да бъ­де­те то­ле­ран­тни. >> повече

0 коментара
Хороскоп 16 декември! 3 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп 16 декември! 3 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

16 декември 2017 | 06:59

ОВЕН През то­зи ден мно­го ще ви се ис­ка да нап­ра­ви­те за­бе­леж­ка на своя лю­бим чо­век, да го на­со­чи­те в пра­вия път и въоб­ще да му об­ясни­те, че не е прав. Ве­роя­тнос­тта да бъ­де­те раз­бра­ни е мно­го мал­ка, за­що­то ду­ми­те ви няма да се въз­прие­ >> повече

0 коментара
Хороскоп 14 декември! Три зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп 14 декември! Три зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

14 декември 2017 | 07:58

ОВЕН Не бъ­де­те пре­ка­ле­но кри­тич­ни. Не прие­май­те ка­то да­де­ност, че око­лни­те са от­ри­ца­тел­но нас­трое­ни спрямо ва­ши­те ид­еи и пла­но­ве за бъ­де­ще­то. Влия­тел­ни хо­ра от све­та на го­ле­мия биз­нес с го­тов­ност ще ви по­мог >> повече

0 коментара