Търсене за 'Кофти'
Хороскоп за 7 декември!

Хороскоп за 7 декември!

07 декември 2017 | 07:48

ОВЕН Чет­вър­тък е из­пъл­нен с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния. Ве­роя­тно е при някои те да пре­рас­нат в за­гу­ба. Па­зе­те про­фе­сио­нал­ния си прес­тиж и се бо­ре­те за са­мос­тоя­тел­ност на >> повече

0 коментара
Хороскоп за 22 ноември! Кошмарен ден за 3 зодии

Хороскоп за 22 ноември! Кошмарен ден за 3 зодии

22 ноември 2017 | 07:09

ОВЕН Сряда се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избегнете споровете и полемиките с хора от службата ви. Това са ваши неприятели, които ще се опитат да ви уязвят. Положителните събития касаят неочаквано съобщение ТЕЛЕЦ Повечето от Телец имат шанса да се реализират по нов начин в бизнеса. Става въпрос за сдружение, което касае търговска дейност. Про >> повече

0 коментара
Хороскоп за 21 ноември

Хороскоп за 21 ноември

21 ноември 2017 | 06:57

ОВЕН Втор­ник ще до­не­се доб­ри де­ло­ви ус­пе­хи за Ов­ни­те, днес е най-удо­бно да раз­го­вар­яте с влия­тел­ни хо­ра по проб­ле­ми в ра­бо­та­та ви. Труд­нос­ти ще има­те във фи­нан­со­ва­та об­ласт, някои до­ри са из­чер­па­ли па­рич­ния си ли­ >> повече

0 коментара
Хороскоп 19 ноември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

Хороскоп 19 ноември! 4 зодии ще си скъсат нервите днес заради големи проблеми

19 ноември 2017 | 09:12

ОВЕН Сед­ми­цата бе ус­пе­шна за Ов­ни­те при фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­ту­ва­ния. Но­ви­на, коя­то ще нау­чи­те днес, ще ви ор­иен­ти­ра за пром­яна­та, коя­то ви пред­стои. Не взи­май­те стра­на в чужд спор, ще ос­та­не­ >> повече

0 коментара
Хороскоп за 14 ноември! Звездите вещаят хубав ден за 2 зодии

Хороскоп за 14 ноември! Звездите вещаят хубав ден за 2 зодии

14 ноември 2017 | 07:09

ОВЕН Днес сте вой­нстве­ни и аг­ре­сив­ни, а по­доб­но по­ве­де­ние ед­ва ли е под­ход­ящо се­га. Втор­ник оп­ре­де­ле­но е ден на да­ми­те Овен. Вни­ма­вай­те, спо­соб­ни сте да бъ­де­те нес­пра­вед­ли­ви и да нав­ре­ди­те уми­шле­но на око­лни >> повече

0 коментара
Хороскоп за 4-ти ноември

Хороскоп за 4-ти ноември

04 ноември 2017 | 07:12

ОВЕН Ве­роя­тно по-гол­яма­та част от ва­шия знак ще бъ­дат зае­ти с ма­те­риал­ни де­ла днес. По от­но­ше­ние на иму­щес­тво у мно­зи­на се наб­лю­да­ва стре­меж към пром­яна. Из­глеж­да ста­ва ду­ма за по­куп­ко-про­даж­ба. Дей­ствай­те с пос­ред­ник. Ден >> повече

0 коментара
Хороскоп за 3-ти ноември

Хороскоп за 3-ти ноември

03 ноември 2017 | 07:34

ОВЕН Петък е разнообразен със своите влияния за Овните. В професионално отношение се явява тежък ден. Неприятностите на мнозина произлизат от противоречия с началниците, други ще имат големи пречки при пътуване. При любовните партньори е възможен скандал и разногласия по проблеми, които засягат интимната връзка. ТЕЛЕЦ За Телците най-ярко изразени са професионалните проблеми в петък. Решаванет >> повече

0 коментара
Хороскоп за 1 ноември

Хороскоп за 1 ноември

01 ноември 2017 | 07:56

ОВЕН Овните ще имат добра сряда, с изключение на служебно-професионалния аспект за деня. Тук ще имате неотстраними за момента проблеми, уведомете своевременно ръководителите си, за да не се създаде неприятно впечатление за вас. Предстоят ви промени, които касаят социалния ви начин на живот и вашето вътрешно духовно развитие. ТЕЛЕЦ Сряда има положителни и отрицателни страни за родените под Тел >> повече

0 коментара
Хороскоп за 31 октомври!

Хороскоп за 31 октомври!

31 октомври 2017 | 07:09

ОВЕН Във вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, лесно ще ги превъзмогнете. За други от знака вторник е ден за пътуване, което ще ви предостави много нови възможности. В службата си не се опасявайте от нечия атака, а изцяло се концентрирайте върху делата си. ТЕЛЕЦ Много вероятно е да възникнат проблеми за Телците от контактите. Но до г >> повече

0 коментара
Хороскоп за 30-ти октомври! Ужасен ден за 2 зодии

Хороскоп за 30-ти октомври! Ужасен ден за 2 зодии

30 октомври 2017 | 06:54

ОВЕН Труден е понеделник за Овните, но това не се свързва с вашия професионален и делови ден. Става въпрос за домашни неприятности, които ще ви притесняват целия ден. Така ще се развият и вашите обществени контакти. Нямате никакъв шанс да постигнете нещо по административен път. Бъдете бдителни към вашите партньори да не ви излъжат. ТЕЛЕЦ С неприятности започва тази седмица при Телците. Те са >> повече

0 коментара