Хороскоп за 18 февруари

18 февруари 2020 | 07:26
0 коментара
Хороскоп за 18 февруари

ОВЕН

Втор­ник е дос­та ус­пе­шен ден. Днес мно­го от вас мо­гат да за­вою­ват фи­нан­со­ви при­до­бив­ки или да по­търсят раз­го­вор с на­чал­ни­ка си в служ­ба­та за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то. Днес е въз­мож­но някои от вас да про­пус­нат важ­на сре­ща, трябва да пос­тъ­пи­те от­го­вор­но.

 ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са бла­го­ра­зум­ни във втор­ник и дей­стват при из­клю­чи­тел­на си­гур­ност. Днес да не се за­ни­ма­ва­те с фи­нан­со­ви проб­ле­ми и как­ви­то и да би­ло фи­нан­со­ви де­ла. В та­ка­ва дей­ност няма да има­те ус­пех. Кон­так­ти­те ви ще бъ­дат пло­дот­вор­ни, ще пос­та­ви­те на­ча­ло­то на взаи­моиз­год­на ра­бо­та.

БЛИЗНАЦИ

 Труд­но за­поч­ва­те във втор­ник. Из­глеж­да по­ве­че­то от вас са преу­мо­ре­ни и же­ла­ние­то им за как­ва­то и да е ак­тив­ност се е из­па­ри­ло. Не­за­ви­си­мо от всич­ко, втор­ник се оче­рта­ва ка­то ус­пе­шен при вас. Труд­но ще ви се от­да­дат фи­нан­со­ви де­ла, до­ри е въз­мож­но да бъ­де­те из­ма­ме­ни от парт­ньо­ри.

РАК

 Днес мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ва­ши­те на­ме­ре­ния, свър­за­ни с раз­лич­ни де­ло­ви дей­нос­ти. Ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ние от стра­на на ше­фо­ве, кое­то се от­нася до про­фе­сио­нал­ни­те ви въз­мож­нос­ти. С голям ус­пех мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те но­ви кон­так­ти. Ус­пеш­ни дей­ствия и във фи­нан­со­ва­та сфе­ра.

 ЛЪВ

Щас­тлив втор­ник за Лъ­во­ве­те. Се­га де­ла­та ви при­до­би­ват доб­ра фи­нан­со­ва ста­бил­ност и има­те до­пъл­ни­тел­ни въз­мож­нос­ти за па­рич­ни реа­ли­за­ции. Мно­го от вас ще по­лу­чат съб­лаз­ни­тел­ни пред­ло­же­ния, но не раз­чи­тай­те на тях. Упо­ва­вай­те се на собс­тве­ни­те си въз­мож­нос­ти.

ДЕВА

 Де­ви­те ще пос­тавят на­ча­ло­то на своя нов ри­тъм. Про­дук­тив­ни сте и с въз­мож­нос­ти за доб­ра реа­ли­за­ция. Не би­ва оба­че да дей­ства­те са­мос­тоя­тел­но. Дей­ствай­те с ва­ши­те съд­руж­ни­ци или с хо­ра, на кои­то мо­же­те да раз­чи­та­те. Из­бягвай­те па­рич­ни ан­га­жи­мен­ти и безразборно харчене.

ВЕЗНИ

 Днес Вез­ни­те са неп­ред­ска­зуе­ми. Мно­го от вас ще имат стран­ни же­ла­ния или ще дей­стват не­син­хро­ни­зи­ра­но. Дос­та раз­сея­ни сте и трябва да бъ­де­те вни­ма­тел­ни на ра­бот­но­то си място, как­то и при дру­ги­те си кон­так­ти. Днес ще по­лу­чи­те но­ви­ни от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер.

 СКОРПИОН

Из­цяло вла­дее­те не са­мо свои­те, но и чуж­ди­те въз­мож­нос­ти, но не ка­то дик­та­тор­ска на­ме­са в жи­во­та и де­ла­та на дру­ги хо­ра, а на ба­за­та на прия­тел­ски кон­такт и взаим­на дей­ност. Втор­ник е мно­го бла­гоп­рия­тен и шан­со­ве­те ви са ярко из­ра­зе­ни. Някои от вас днес са пси­хи­чес­ки неус­той­чи­ви.

СТРЕЛЕЦ

 Не зае­май­те неи­ра­зи­тел­на по­зи­ция във втор­ник, за­що­то денят е с доб­ри шан­со­ве за вас. Най-мал­ка­та прег­ра­да на пътя ви е в със­тоя­ние да ви раз­ко­ле­бае и въз­пре от ак­тив­ност. Не сте убе­де­ни в собс­тве­ни­те си­ли, кое­то е до­пъл­ни­тел­на при­чи­на за от­каз. Не се кон­фрон­ти­рай­те с ко­ле­ги­те, уважете мнението им. Не правете компромиси и не отстъпвайте от позиции.

КОЗИРОГ

 Ко­зи­ро­зи­те са хо­ра с мно­го ка­чес­тва и днес мно­зи­на от вас мо­гат да де­монс­три­рат то­ва бо­гатс­тво. Денят ще ви съз­да­де проб­ле­ми в служ­ба­та и в някои слу­чаи е въз­мо­жен спор с на­чалс­тво­то, но той е из­ли­шен. Има ве­роя­тност да си спе­че­ли­те зло­же­ла­телс­тво­то на шеф, избегнете конфронтацията. Възможностите ви за печалба днес са големи, ако действате в съдружие.

ВОДОЛЕЙ

 Двоя­ко е дей­ствие­то на съ­би­тия­та във втор­ник и при мно­зи­на от вас се оче­рта­ва тру­ден ден. Трябва да прие­ма­те по-спо­кой­но не­ща­та око­ло вас, а и уп­ре­ци­те, кои­то в по­ве­че­то слу­чаи са не­зас­лу­же­ни. Не е прия­тно да се съг­лас­ява­те с не­що не­дей­стви­тел­но, но пра­во­та­та ви няма кой да я чуе. Създаденото негатимвно отношение към вас само ще ви настройва срещу колеги.

РИБИ

Дей­ствия­та ви днес са дос­та не­си­гур­ни и ко­ле­ба­ние­то ви вла­дее. Има­те де­ло­ви шанс и е неу­мес­тно да про­пус­ка­те по­ло­жи­тел­ни­те си въз­мож­нос­ти. Те ще се из­явят ка­те­го­рич­но при кон­так­ти­те ви. Мо­же­те спо­кой­но да повя­рва­те и да не бъ­де­те по­доз­ри­тел­ни към на­ме­ре­ния­та на дру­ги­те. Проявете търпимост към чуждите грешки, не са злонамерени.


Добавете Вашия коментар!