Фирма „Екита” ООД приключи с презентация проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

13 декември 2018 | 18:46
0 коментара
Фирма „Екита” ООД приключи с презентация проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Фирма „Екита” ООД приключва изпълнението на сключения договор от 17.08.2016г. за проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Финала на проекта беше отбелязан с закриваща презентация, която се проведе на 06.12.2018г. в сградата на бенефициента в град Петрич.

Общата стойност на проекта беше 174 674.08лв. без ДДС, от които 148 472.96лв. от Европейския съюз и 26 201.12лв. Национално финансиране.

Проектът " Осигуряване на нови и ефективни работни места в "Екита" ООД", имаше за цел: "Да се осигурят условия за устойчива заетост, чрез обучение и професионална реализация на безработни/неактивни лица и/или младежи до 29 години в региона на град Петрич". Общата цел на приключващия проект беше постигната, чрез следните специфични цели:

1. Да се създадат нови работни места за безработни и/или неактивни лица и младежи до 29 години за работа във фирма "ЕКИТА" ООД;

2. Осигуряване на устойчива заетост на ново наетите служители в ЕКИТА ООД;

3. Формиране на знания и умения на ново наетите лица за ефективна професионална реализация.

Осъществяването на общата и специфични цели на проектното предложение бяха постигнати, чрез реализирането на следните дейности:

Дейност 1: Организация, управление и контрол на дейностите по проекта;

Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта;

Дейност 3: Осигуряване на оборудване на новите работни места в "ЕКИТА" ООД;

Дейност 4: Провеждане на селекция и подбор на безработни и/или неактивни лица за работа в "ЕКИТА" ООД

Дейност 5: Осигуряване на заетост на подбраните лица в "ЕКИТА" ООД;

Дейност 6: Провеждане на професионално обучение по специалност "Металорежещи машини" на 16 ново наети Машинни оператори, металообработващи машини.

Чрез тези дейности бяха постигнати следните измерими резултати:

-        На 16 безработни и/или неактивни лица от град Петрич и района беше осигурена заетост за минимум 12 месеца в "ЕКИТА" ООД, на длъжността - Машинни оператори, металообработващи машини.

-        Беше предоставена възможност за обучение за повишаване на професионалната квалификация по специалност "Металорежещи машини".

-        На ново наетите лица беше осигурено оборудване необходимо за ефективното изпълнение на трудовата дейност.

Определената целева група по проекта бяха безработни/неактивни лица (50%) и/или младежи до 29 години (50%). Дейностите в приключващия проект бяха реализирани в гр. Петрич.

www.eufunds.bg

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0970

„Осигуряване на нови и ефективни работни места в „Екита“ ООД“


Коментарите за тази статия за изключени.