Фирма „ЕКИТА” ООД гр. Петрич започна изпълнението на проект „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

11 ноември 2016 | 19:42
1 коментара
Фирма „ЕКИТА” ООД гр. Петрич започна изпълнението на проект „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Фирма „ЕКИТА” ООД сключи договор на 17.08.2016г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият проект „Осигуряване на нови и ефективни работни места в "Екита" ООД“ има за цел: "Да се осигурят условия за устойчива заетост, чрез обучение и професионална реализация на безработни/неактивни лица и/или младежи до 29 години в региона на град Петрич".

 Специфични цели на проекта са :

1. Да се създадат нови работни места за безработни и/или неактивни лица и младежи до 29 години за работа във фирма "ЕКИТА" ООД;

2. Осигуряване на устойчива заетост на ново наетите служители в ЕКИТА ООД;

3. Формиране на знания и умения на ново наетите лица за ефективна професионална реализация;

Основните дейности, които са заложени в настоящия проект и ще допринесат за изпълнение на поставените цели са следните:

Дейност 1: Организация, управление и контрол на дейностите по проекта;

Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта;

Дейност 3: Осигуряване на оборудване на новите работни места в "ЕКИТА" ООД;

Дейност 4: Провеждане на селекция и подбор на безработни и/или неактивни лица за работа в "ЕКИТА" ООД;

Дейност 5: Осигуряване на заетост на подбраните лица в "ЕКИТА" ООД;

Дейност6: Провеждане на професионално обучение по специалност "Металорежещи машини" на 16 ново наети Машинни оператори, металообработващи машини.

Чрез реализацията на тези дейности ще се постигнат следните измерими резултати.

- На 16 безработни и/или неактивни лица от град Петрич и района ще бъде осигурена заетост за минимум 12 месеца в "ЕКИТА" ООД, на длъжността - Машинни оператори, металообработващи машини.

- Ще им бъде предоставена възможност да преминат обучение за повишаване на професионалната квалификация по специалност "Металорежещи машини".

- На ново наетите лица ще им бъде осигурено оборудване необходимо за ефективното изпълнение на трудовата дейност.

Целевата група на настоящото проектно предложение ще бъде насочено към безработни/неактивни лица (50%) и/или младежи до 29 години (50%) по 8 човека от всяка група. С приоритет ще бъдат включени в проекта продължително безработни/неактивни лица.

Фирма „ЕКИТА” ООД гр. Петрич започна изпълнението на проект „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси” снимка 1Фирма „ЕКИТА” ООД гр. Петрич започна изпълнението на проект „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси” снимка 2

Iorgo публикува:
11 ноември 2016 | 20:22
Trash team ...

Добавете Вашия коментар!