Боровинките са божествено вкусни и невероятно полезни

30 юли 2017 | 11:02
0 коментара
Боровинките са божествено вкусни и невероятно полезни

Божествено вкусни и невероятно полезни - това са любимите на малки и големи боровинки. Този неустоим дар от природата е рядко съчетание, защото хем си го хапваме с удоволствие, хем ни спасява от стомашни болки, гони стреса и подпомага зрението.

Удивителните свойства на малките горски плодове са с доказано въздействие като профилактично средство срещу болестите на Паркинсон и Алцхаймер. По­ви­ше­но­то съ­дър­жа­ние на ан­тиок­си­дан­ти подобрява ра­бо­та­та в те­зи части на глав­ния мозък, кои­то от­го­варят за ста­рее­не­то на нев­ро­ни­те. 

Твърденията, че чер­на­та бо­ро­вин­ка зна­чи­тел­но по­добр­ява зре­ние­то, съв­сем не са преу­ве­ли­че­ни. Те­зи пло­до­ве са осо­бе­но по­лез­ни за хора, кои­то дъл­го напр­ягат зре­ние­то си и са при­ну­де­ни да се вглеж­дат в сум­рак и тъм­но. Шо­фьо­ри­те, лет­ци­те, хо­ра­та, ра­бо­те­щи на ком­пю­тър, трябва неп­ре­къс­на­то да прие­мат чер­ни бо­ро­вин­ки. То­зи чу­де­сен плод под­млад­ява ор­га­низ­ма, за­що­то го за­щи­та­ва от сво­бод­ни­те радикали - ед­ни от ос­нов­ни­те ви­нов­ни­ци за ста­рее­не­то. А сво­бод­ни ра­ди­ка­ли се об­ра­зу­ват и под въздей­ствие­то на ком­пю­тър­но­то из­лъч­ва­не. Уди­ви­тел­ни ре­зул­та­ти би­ли пос­тиг­на­ти с по­мощ­та на чер­ни бо­ро­вин­ки при ле­че­ние­то на та­ко­ва се­риоз­но за­бол­ява­не ка­то ка­та­рак­та. Чер­на­та бо­ро­вин­ка в съчетание с ви­та­мин Е по­мог­на­ла да се спре прог­ре­си­ра­не­то на ка­та­рак­та­та при 97 на сто от хо­ра­та.

Плодът е не­за­ме­ни­м и при диа­бет. И това е интересно: ​Топ 10 храни за красиви зъби - четете на най-полезния здравен сайт zdrave.to.

Най-хубавото е, че боровинките са един от даровете на природата, който позволява най-разнообразни варианти за консумация. Приготвят се изсушени, замразени, като сладка, конфитюри, компоти, в сладкиши, сладоледи, основни ястия. Боровинките са най-неоценимият помощник на кулинарите, когато искат да внесат тръпка любов и изненада в ястията си.
БЛИЦ


Добавете Вашия коментар!